Kunngjøring - Søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Inderøy Slakteri AS

Høyringsfrist:
26. august 2019 23:59

Inderøy Slakteri AS søker om en utvidet produksjon ved Inderøy Slakteri i Inderøy kommune.

 

 

 

 

 

Publisert 26.06.2019

Informasjon om saken

Inderøy Slakteri AS driver med bearbeiding og konservering av kjøtt. Det produseres sodd, kjøttsuppe, kjøttboller, andre supper, spekemat, pølser og farseprodukter. Det søkes om totalt 1200 tonn produsert mengde per år.

Prosessavløp

Prosessavløpet går i dag til kommunens ledningsnett og videre til er kommunalt renseanlegg i Inderøy kommune. Inderøy Slakteri AS har et renseanlegg hvor prosessavløpet fra bedriften behandles med BioAmp-teknikk som reduserer innholdet av fett og organisk stoff i avløpsvannet. Avløpsvannet renses så gjennom en slamavskiller/ fettavskiller før utslipp til kommunalt nett og kommunalt renseanlegg ved Straumen. Det søkes om en driftstid på 12 timer per dag og 250 driftsdøgn i året.

Har du kommentarer?

Etter forvaltningsloven § 16 og forurensningsforskriften kapittel 36 skal saken varsles direkte til naboer eller andre som kan bli særlig berørt av tiltaket. Allmenheten skal også få anledning til å uttale seg før vi fatter vedtak.

Har du kommentarer til søknaden må dette sendes til Fylkesmannen innen 26.08.2019.

 

 

 

Høyringsfrist:
26. august 2019 23:59