Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Grunne i Hestdalen – Sørmarkfjellet AS – Flatanger kommune

Høyringsfrist:
20. august 2019 23:00

Sørmarkfjellet AS planlegger bygging av ei ny kai i Hestdalen, Flatanger kommune. I forbindelse med tiltaket vil det bli utført utfylling i sjø, samt mudring og dumping av løsmasser og utsprengt berg i sjø.

Publisert 18.07.2019

Omfanget av utfylte masser er anslått til ca. 20.000 m3, mens mudringsomfang er anslått å ligge i området 4.700 – 7.200 m3. I tillegg kommer ca. 1.000 m3 utsprengt berg. Mudringsmassene er planlagt dumpet i sjø, i et dypområde rett utenfor tiltaksområdet. Det er gjort miljøgeologiske undersøkelser av massene som skal håndteres, og det er ikke påvist forurensning. Arbeidene planlegges utført innenfor perioden 15.09.2019 – 15.05.2020. Totalentreprenør for arbeidene er Veidekke.

For flere detaljer viser vi til søknadsdokumentene i høyre kolonne. 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 20.8.2019.