Høring - søknad om tillatelse til mottak av kasserte kjøretøy - Autometall AS - Steinkjer kommune

Høyringsfrist:
15. august 2019 23:59

Autometall AS søker om å få videreføre alle vilkår i tillatelse etter forurensningsloven på Tranamarka i Steinkjer kommune.

Publisert 04.07.2019

Autometall AS har tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet (mottak og sanering av kasserte kjøretøy) på gnr. 190, bnr. 116 i Steinkjer kommune (Tranamarka). Fylkesmannen har pålagt virksomheten å sende opplysninger til utarbeidelse av ny tillatelse.

Autometall AS søker om å få videreføre alle vilkår i tillatelsen. Rammevilkåret er satt til 400 bilvrak samtidig på plassen. Virksomheten har i søknaden oppgitt et årlig mottak på ca. 1 600 bilvrak. Det er snakk om kjøretøy omfattet av panteordningen.

Søknaden av 29.05.2019 med vedlegg gir opplysninger om driften, samt internkontroll.

Søknaden og gjeldende tillatelse er tilgjengelig her til høyre. Søknaden vil også legges ut til offentlig gjennomsyn i Steinkjer kommune og blir kunngjort i Steinkjer-Avisa og Trønder-Avisa.

Eventuelle merknader og kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 15.08.2018.