Utlysning av ledig verv i en av kontrollkommisjonene for tvungent psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå et ledig verv i en av kommisjonene med søknadsfrist 14. november 2023.

Publisert 24.10.2023

«Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon. Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig.

Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. Videre skal Statsforvalteren gi innstilling til Helsedirektoratet om hvordan fordelingen av institusjoner bør være mellom kommisjonene, som deretter fastsetter ansvarsområdet i henhold til psykisk helsevernforskriften § 43. Oppgavene knyttet til oppnevning og ansvarsområde er finansiert over statsforvalterens driftskapittel (kap.1510).»

Følgende verv lyses ut for oppnevningsperioden 01.12.2023 - 31.12.2025.

 

Kontrollkommisjonen for Helse Nord- Trøndelag, psykisk helsevern, Sykehuset Namsos:

  • Vara bruker/ pårørenderepresentant

 

Krav til legmedlem/bruker/pårørenderepresentant

Kommisjonene skal ha to legmedlemmer. Av de to faste medlemmene skal minst ett enten selv ha vært under psykisk helsevern, være eller ha vært nærstående til pasient, eller ha representert pasientinteresser i stilling eller verv. 

Det stilles ingen krav til bakgrunnen til det andre legmedlemmet, men vedkommende kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn eller annen relevant erfaring for vervet.

 

Arbeidstid: Varierer etter behov for de enkelte kommisjonene. 

Opplæring: Helsedirektoratet arrangerer årlig kurs med opplæring av nye medlemmer av kontrollkommisjonene.

Krav til habilitet:

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring:

Det gis godtgjøring for vervet.

 

En enkel søknad med referanser sendes til Statsforvalteren i Trøndelag. Vi foretrekker at søknader oversendes digitalt gjennom sikker melding.

Eventuelt kan man sende pr. post til Statsforvalteren i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer. 

 

Søknadsfrist 14. november 2023

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.