Varsler tilsyn med barnevernet i Midtre Namdal

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Mostphotos.com.

Statsforvalteren i Trøndelag oppretter tilsyn med barnevernstjenesten i Midtre Namdal. Det skjer etter vedvarende lovbrudd.

Publisert 18.06.2021

Mot slutten av fjoråret rapporterte barnevernledelsen i Midtre Namdal om en kraftig økning i antall mottatte og alvorlige bekymringsmeldinger. Ved årsskiftet hadde tjenesten fristbrudd i 65 % av undersøkelsessakene. På samme tid var det høyt sykefravær i barnevernstjenesten.

I henhold til barnevernloven skal barneverntjenesten snarest og innen tre måneder, undersøke barnets omsorgssituasjon. I særlige tilfeller kan fristen forlenges med inntil tre nye måneder. Lovens krav om å iverksette undersøkelse snarest er viktig, for dette omhandler barn som i verste fall lever i skadelige omsorgssituasjoner.

Har fulgt tjenesten tett

På bakgrunn kommunens rapportering, gjennomførte Statsforvalteren et dialogmøte med barnevernledelsen og kommuneledelsen i Namsos, Flatanger og Overhalla 19. januar i år. Statsforvalteren anmodet i etterkant om månedlige møter og rapporteringer fra vertskommunen (Namsos), i første omgang til og med juni 2021. 

-Midtre Namdal har i alle møter gitt oss en ryddig oversikt over status i tjenesten, sier seksjonsleder Marita Rendal Ugseth i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Økningen av alvorlige bekymringsmeldinger og ufordelte barnevernssaker har imidlertid vedvart ut over i 2021. Pr. april i år, var antall bekymringsmeldinger økt med nesten 70 %, sammenlignet med samme periode i fjor.

-Når vi nå varsler tilsyn, er det fordi vi vurderer det som nødvendig å undersøke om barneverntjenesten gjennomfører forsvarlige undersøkelser. I tillegg ønsker vi å få en bedre innsikt i hvilke barn som venter på undersøkelse, samt barneverntjenestens vurderinger som ligger til grunn for de prioriteringer barneverntjenesten gjør ved meldingsgjennomgangen, sier Rendal Ugseth.  

Hun får støtte av avdelingsdirektør Frode Kvittem hos Statsforvalteren i Trøndelag.

- Det er bekymringsfullt at det tar for lang tid før barns omsorgssituasjon blir undersøkt. I verste fall kan fristoverskridelsene føre til at barna ikke får den hjelpen eller beskyttelsen de har krav på, sier Frode Kvittem.

Har hatt tilsyn tidligere

Daværende Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, nå Statsforvalteren i Trøndelag, gjennomførte omfattende tilsyn med barnevernet i Midtre-Namdal i perioden 2012 - 2014. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag besluttet å anmelde Midtre Namdal samkommune på bakgrunn av tjenestens henleggelsespraksis og opplysningsplikt til politiet. Riksadvokaten omgjorde statsadvokatens henleggelse av saken, og Midtre Namdal Samkommune ble ilagt foretaksstraff.

-Tilsynet vi nå skal gjennomføre er et stikkprøvetilsyn. Dette vil gi oss innsikt i hvilke bekymringsmeldinger som ligger ufordelt og tjenestens undersøkelsespraksis, sier Marita Rendal Ugseth.  

Midtre Namdal tidligere ilagt foretaksstraff av Riksadvokaten. Hva tenker dere om det?

-Barnevernstjenesten og kommunen har gjort veldig mye godt forbedringsarbeid siden den gang, både på system- og saksbehandlingsnivå. Et stikkprøvetilsyn i 2014 og 2017 konkluderte med at praksis var endret og i tråd med barnevernfaglige grunnprinsipper. Det er trolig sammensatte årsaker til tjenestens nåværende utfordringer og lovbrudd. Vi finner det imidlertid nødvendig å gå inn i enkeltsakene nå, for å se på situasjonen til det enkelte barn og tjenestens praksis i undersøkelsesfasen. Det er viktig å legge til at målet for oss og Midtre Namdal er det samme – nemlig at barna skal få den den hjelpen og beskyttelsen som de har krav på, sier Rendal Ugseth og Kvittem

«Stikkprøvebasert»

Stikkprøvetilsynet blir gjennomført i slutten av juni måned og vil omfatte gjennomgang av ufordelte bekymringsmeldinger pr. 11. juni 2021, samt et avgrenset antall undersøkelsessaker

Midtre Namdal er orientert om tilsynet gjennom pågående dialogmøter.