Stikkprøver viste lovbrudd i barneverntjenesten

Kommunene i Midtre Namdal barneverntjeneste er bedt om å lage en plan for hvordan lovbruddene skal rettes opp. Det er konklusjonen i Statsforvalterens tilsynsrapport.

Publisert 08.09.2021

Statsforvalteren har avdekket flere lovbrudd i enkeltsaker hvor det er gjennomført stikkprøver i forbindelse med den pågående tilsynsmessige oppfølgingen av barnevernet i Midtre Namdal.

I tre av ti undersøkelsessaker som Statsforvalteren har foretatt stikkprøver i er det konkludert med at barneverntjenesten ikke har iverksatt nødvendige tiltak for å beskytte barnet mot vold eller overgrep.

Statsforvalteren har også gjort en gjennomgang av saker som tjenesten har bestemt seg for å undersøke, men hvor dette arbeidet per 11. juni i 2021 enda ikke var påstartet. Også kjent som ufordelte saker. I alt hadde barnevernstjenesten på dette tidspunkt 31 slike saker.

I to av disse sakene har Statsforvalteren konkludert med at tjenesten ikke har overholdt sin plikt til å beskytte barnet.

Avdelingsdirektør Frode Kvittem hos Statsforvalteren i Trøndelag, sier funnene er alvorlig, og at Statsforvalteren vil følge opp kommunen tett for å sørge for at det etableres en praksis hvor slike lovbrudd ikke skal forekomme.

Tilsynet ble åpnet etter at kommunen over lengre tid hadde rapportert til Statsforvalteren om en økende saksmengde, og store utfordringer med å overholde undersøkelsesfristen. I henhold til lovverket skal tjenesten snarest og innen tre måneder undersøke barnets omsorgssituasjon. Det er kun i særlige tilfeller at fristen kan forlenges med ytterligere tre måneder.

– Det er bekymringsfullt når det tar for lang tid før barns omsorgssituasjon blir undersøkt. Dette er barn som politiet, andre offentlige instanser eller privatpersoner er svært bekymret for, derfor er det viktig at barneverntjenesten undersøker saken snarest. Årsaken til at vi åpnet tilsyn var fordi vi måtte finne ut mer om hvilke situasjoner disse barna befant seg i. Funnene er svært alvorlige, sier Kvittem.

Seksjonsleder Marita Rendal Ugseth i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag, sier kommunen nå blir bedt om å vise hvilke tiltak som iverksettes for å rette opp lovbruddene som er påpekt i tilsynsrapporten.

– Vi vil også vite hvordan ledelsen følger opp tjenesten og hvilke kontrolltiltak som settes inn for å forhindre at dette skjer, sier hun.

Stikkprøvene er gjort i et relativt begrenset utvalg saker. Hvordan Statsforvalteren videre følger opp saken avhenger av håndteringen i kommunene som eier barneverntjenesten i Midtre Namdal.

– Våre undersøkelser viser at dette er en alvorlig situasjon. Vi har hatt god dialog med kommunen i forkant av tilsynet, og vil følge situasjonen tett, sier Ugseth.