Svært mye regn på vei mot Nordland - fare for flom og skred

Det ventes store mengder nedbør nord i Nordland lørdag og søndag. Dette gir fare økt flom- og skredfare. Foto: Meteorologisk institutt.

Det er sendt ut varsel om 80-120 mm nedbør på et døgn i nordlige deler av Nordland i helga. Det er i tillegg sendt ut oransje farevarsel for flom og jord-, sørpe- og flomskred, rødt farevarsel for snøskred.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.03.2022

Fra lørdag til søndag formiddag ventes det svært mye regn i Salten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om det som kan bli ekstremt store mengder nedbør.

Det kan falle så mye som 80-120 mm på et døgn, men den totale nedbørsmengden er fortsatt noe usikker. Mest nedbør ventes i Ofoten og Sør-Troms.

Mulige konsekvenser:

 • Fare for overvann i tettbygde områder.
 • Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.
 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid.
 • Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
 • Veibanen kan lokalt bli dekket av våt is.
 • Noen steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager.

Råd:

 • Vurder behov for forebyggende tiltak.
 • Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter.
 • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
 • Vurder om reisen er nødvendig.
 • Sjekk veimeldinger (175.no), tilpass farten og kjør etter forholdene.

Fare for snøskred

Det er lørdag varslet stor snøskredfare i hele Nordland.

Det betyr at det er fare for at store skred kan løse seg ut av seg selv.

Flomfare

NVE har sendt ut varsel om flomfare på oransje nivå for den nordlige delen av Nordland og sørlige delen av Troms.

Nedbøren og snøsmelting gjør at vannføringen ventes å øke i små og middels store bekker og elver i løpet av lørdag.

Dette kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken på grunn av tele.

Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Mulige konsekvenser:

 • Omfattende oversvømmelser
 • Erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.
 • Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd:

 • Hold deg oppdatert om situasjonen.
 • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
 • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
 • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.
 • Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

Skredfare

NVE har også sendt ut varsel om fare for jord-, sørpe- og flomskred på oransje nivå for deler av Nordland og deler av Troms.

Årsaken er mye nedbør, relativt høye temperaturer og mye vind som fører til stor snøsmelting.

Det er ventet flere skred, der noen kan få store konsekvenser. Varselet gjelder fra natt til lørdag og fram til søndag morgen.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Mulige konsekvenser:

 • Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser.
 • Utsatt bebyggelse kan bli berørt.
 • Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Råd:

 • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv.
 • Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
 • Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Du finner oppdatert informasjon om farevarsler hos Yr og Varsom.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.