Skytterne får beholde skytebanene i Tromsdalen

Statsforvalteren i Nordland har omgjort Tromsø kommune sitt vedtak om avslag på dispensasjon til pistol- og leirdueskytebanene i Tromsdalen. Dette betyr at skytterne får beholde skytebanene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.04.2021 av Wigdis Korsvik

Skytebanene i Tromsdalen ble oppført på ulike tidspunkter i perioden fra 1960- til 1990-tallet.

Kommunen har de senere årene slått fast at anleggene er ulovlig oppført. I den forbindelse ble det sendt en søknad om dispensasjon fra brukerne av banene, Tromsø Pistolklubb og Tromsø Jeger- og Fiskeforening.

Settestatsforvalter

Kommunen avslo søknad om dispensasjon fra någjeldende reguleringsplan for Tromsdalen 12. juni 2020. Departementet oppnevnte senere Statsforvalteren i Nordland som settestatsforvalter til å behandle saken.

Etter en konkret vurdering har Statsforvalteren kommet til at kommunens behandling og tidsforløpet i saken må sidestilles med et formelt samtykke til anleggenes eksistens etter tidligere plan- og bygningslovgivning.

Statsforvalteren mener derfor at fortsatt bruk av skytebanene ikke er betinget av dispensasjon fra någjeldende reguleringsplan for området.

Link til saksfremlegget på siden her.

Kan ikke påklages

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Saksomkostninger

Etter forvaltningsloven § 36 kan den som har fått medhold i en klage kreve dekning for vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Et slikt krav må settes frem innen tre uker fra dette brevet ble mottatt. Kravet skal sendes Statsforvalteren i Nordland. Utgiftene skal være dokumenterte. Utgifter til partens eget arbeid med klagen dekkes normalt ikke.

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.