Stanser kystsoneplan i Narvik, Evenes og Hamarøy

Havforskningsinstituttet har vært på tokt i Ofotfjorden og Tysfjorden og blant annet oppdaget forekomster av bambuskorallskog. Bildet viser slik skog i Hardangerfjorden.
Havforskningsinstituttet har vært på tokt i Ofotfjorden og Tysfjorden og blant annet oppdaget forekomster av bambuskorallskog. Bildet viser slik skog i Hardangerfjorden. Foto: Havforskningsinstituttet.

Statsforvalteren sier nei til alle forslag om nye områder for oppdrett av matfisk i Ofotfjorden og Tysfjorden. Også Avinor, Forsvarsbygg, Fiskeridirektoratet og Kystverket har omfattende innsigelser til kystsoneplanen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.11.2021

Statsforvalteren i Nordland mener det er flere mangler ved den felles kystsoneplanen for Evenes, Narvik og Hamarøy og har derfor fremmet en rekke innsigelser.

Det er to hovedårsaker til at Statsforvalteren har gjort dette.

  • Konsekvensene for forekomster av koraller og lokale torskebestander er ikke godt nok utredet.
  • Det er sannsynlige eller klare konflikter som gjelder andre viktige interesser Statsforvalteren er satt til å ivareta.

I planen var det satt av flere områder til framtidig produksjon av matfisk og fangstbasert akvakultur. Innsigelsene gjør at planen ikke gir grunnlag for at disse områdene kan tas i bruk.

Samtidig har Statsforvalteren i Nordland fremmet innsigelser på vegne av Avinor, Forsvarsbygg, Fiskeridirektoratet og Kystverket.

  • Statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til planforslag i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde.
  • Innsigelse innebærer at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende. Myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Innsigelse er et nødvendig element i det samlede plansystemet. En innsigelse skal sikre at kommunene ikke vedtar planer som for eksempel er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser.
  • Der innsigelser kun er knyttet til deler i kommuneplanens arealdel, kan de øvrige delene av planen godkjennes av kommunen selv.

I dialog med kommunene

Innsigelsene innebærer først og fremst at forslaget til plan ikke kan godkjennes av kommunene selv.

– Vi er pålagt å ivareta naturverdier. I denne saken har Statsforvalteren og andre regionale statlige myndigheter fremmet omfattende innsigelser, sier statsforvalter Tom Cato Karlsen.

Statsforvalteren i Nordland er nå i dialog med de tre kommunene og skal i møte med ordførerne 17. november.

– Vi ønsker å forklare hvorfor vi har kommet til denne avgjørelsen og informere om veien videre, sier Karlsen.

Mulige konsekvenser for koraller

Kystsoneplanen forteller hvordan sjøarealene i de tre kommunene skal brukes i årene fremover.

En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser imidlertid svært verdifulle forekomster av koraller i Ofotfjorden og Tysfjorden. Rapporten omtaler blant annet forekomst av bambuskorall i Ofotfjorden, som er av internasjonal verdi.

Kartleggingen er bare små stikkprøver av fjordområdene. Strøm- og dybdeforhold tilsier at flere undersøkelser høyst sannsynlig vil avdekke hittil ukjente forekomster.

Innsigelsen fra Statsforvalteren i Nordland gjelder samtlige forslag til nye lokaliteter for produksjon av matfisk i de to fjordene. 10 av disse ligger i Ofotfjorden, mens to ligger i Tysfjorden.

Utslipp av slam, næringssalter og medisinrester fra slike lokaliteter kan få konsekvenser for forekomster av koraller i området.

Innsigelsen fremmes fordi kunnskapen om koraller i planområdet ikke er tilstrekkelig, og fordi konsekvensene av akvakultur ikke er utredet.

Viktig område for kysttorsken

Både Ofotfjorden og Tysfjorden har dessuten lokale bestander av kysttorsk.

Lokalisering av tre lokaliteter for oppdrettsanlegg i Ofotfjorden og tre lokaliteter for fangstbasert akvakultur i Tysfjorden, kan få konsekvenser for disse bestandene.

Statsforvalteren mener de mulige konsekvensene for kysttorsken ikke er godt nok utredet i forslaget til plan. 

Statsforvalteren i Nordland mener det også er andre sannsynlige eller klare konflikter i området. For eksempel hensynet til vill sjøørret og laks.

Flere hensyn

Statsforvalteren kan fremme egne innsigelser, men har også i oppgave å samordne innsigelser fra regionale statsetater.

Statsforvalteren i Nordland er dermed også ansvarlig for å fremme innsigelser fra Forsvarsbygg, Avinor, Kystverket og Fiskeridirektoratet i denne saken.

  • Avinor har fremmet innsigelse med bakgrunn i flysikkerheten ved Harstad/Narvik lufthavn.
  • Forsvarsbygg har fremmet innsigelse knyttet til aktiviteten ved Evenes flystasjon og andre anlegg i området.
  • Fiskeridirektoratets innsigelse tar blant annet for seg et kartlagt rekefelt og et nasjonalt viktig gytefelt for torsk.
  • Kystverkets innsigelse handler om trygg ferdsel til sjøs.

På noen områder vil innsigelsene kunne vurderes på nytt. Da må det først gjøres utredninger med et kunnskapsgrunnlag som er godt nok. Man må for eksempel vite nok om forekomster av koraller i fjordområdene.

Kommunene kan be om mekling der man kan forsøke å bli enige om en løsning.

Dersom man ikke blir enige, avgjøres saken av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.