Har utredet overtakelse av oppgaver fra Husbanken

Logo Husbanken og Statsforvalteren i Nordland.
Logo Husbanken og Statsforvalteren i Nordland.

Fra 1. september overføres kommunerettede oppgaver fra Husbankens regionkontorer i Bodø og Bergen til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland. Nå har de tre statsforvalterne i samarbeid med Husbanken utarbeidet en overordnet utredning om hvordan forsøket best kan gjennomføres.

Publisert 24.02.2021 av Wigdis Korsvik

Denne utredningen omhandler blant annet styringsdialogen, oppgavedeling mellom Statsforvalteren og Husbanken. Forsøket med overføring av oppgaver skal evalueres etter en prøveperiode på tre år.

Utredningen fra statsforvalterne ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.februar i år. I et brev til kommunene informerer Statsforvalteren og Husbanken om utredningen og forberedelsene fram mot overtakelse i september (se link til brev på siden her).

Husbanken og Statsforvalteren har etablert en felles arbeidsgruppe som håndterer prosessen og samarbeidet videre. Arbeidsgruppen avventer nå tilbakemelding fra KMD på utredningen.

Fem stillinger overføres i nord

Husbanken nord, Bodø skal overføre fem stillingsressurser fra sitt kommunerettede arbeid til Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren vil organisere disse i Kommunal og beredskapsavdelingen og i Helse og omsorgsavdelingen. Dette med tanke på å best kunne nytte de samlede stillingsressursene som Statsforvalteren da vil disponere innenfor det boligsosiale feltet.

Råd og veiledning

Husbankens kommunerettede arbeid handler om å anvende pedagogiske virkemidler slik at kommunene kan bruke de økonomiske virkemidlene best mulig. Med pedagogiske virkemidler menes faglig støtte- og veiledning som har som formål å øke kompetansen på det boligsosiale feltet hos kommunene. Det er disse oppgavene som overføres til statsforvalteren 1. september 2021.

Det innebærer at statsforvalteren vil gi råd og veiledning for å øke kompetansen til kommunene på fagområdene:

  • Boligsosiale hensyn i plan
  • Boligsosiale suksessfaktorer
  • Samordning av bolig og tjenester
  • Boligrådgivning
  • Bo – og tjenestetilbud til ulike målgrupper
  • Ny boligsosial lov

Husbanken vil fortsatt ha det overordnede faglige ansvaret også for de oppgaver som legges til statsforvalterne.

Forespørsler, dialog om søknader, søknadsbehandling mv. om økonomiske virkemidler vil fortsatt gå direkte til Husbanken.

Regionkontoret avvikles

Husbankens regionkontor i Bodø avvikles 1. september i år i forbindelse med overføringen av oppgaver til Statsforvalteren i Nordland. Dagens avdeling Lån og tilskudd slås sammen med tilsvarende avdeling i Bergen, og legges organisatorisk under nasjonalt kontor Lån og tilskudd i Drammen. Avdelingen vil fremdeles være lokalisert i Bodø, i det som er Husbankens lokaler i dag.

Det skal fortsatt være god samhandling mellom Statsforvalteren i Nordland og Husbanken etter sammenslåingen, for å sikre en helhetlig og samordnet bruk av virkemidlene på boligområdet.

Styrke og samle fagmiljø

Målet med forsøket er å skape et samlet og styrket fagmiljø, hvor bolig i større grad ses i sammenheng med tilgrensende fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv.

Statsforvalteren har en stor og tverrfaglig velferdsportefølje på vegne av flere departementer og direktorater.

I den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken «Alle trenger et trygt hjem» (2021-2024) får statsforvalteren som fast oppgave å samordne det boligsosiale arbeidet med andre velferdspolitiske initiativ.

Gjennom å samle Husbankens kompetanse på boligsiden og statsforvalterens kompetanse på tjenestesiden håper vi å kunne oppnå at kommunene opplever den offentlige boligsosiale innsatsen som mer helhetlig og effektiv, der bolig og tjenester blir sett i bedre sammenheng.


Fakta om forsøket:

  • Regjeringen har besluttet å sette i gang et forsøk der enkelte oppgaver overføres fra Husbankens regionkontorer i Bodø og Bergen til statsforvalterne i Nordland, Vestland og Rogaland.
  • Den nye organiseringen iverksettes fra 1. septemer 2021 og har en prøveperiode på tre år. I forsøksperioden vil Husbankens veiledningsoppgaver overfor kommunene overføres til statsforvalteren.
  • Målet er å skape et samlet og styrket fagmiljø, hvor bolig i større grad ses i sammenheng med tilgrensende fagområder som helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv. Dette er også i tråd med prinsippet om at oppgaver som krever stor grad av koordinering, eller har kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan (Meld. St. 6 (2018-2019 - se link på siden her).