Avinor får tillatelse til utslipp av kjemikalier i Evenes

Snørydding på Tromsø lufthavn, Langnes.
Snørydding på Tromsø lufthavn, Langnes. Foto: Avinor.

Statsforvalteren i Nordland har gitt Avinor endret tillatelse til å øke utslippene av kjemikalier som brukes til avising av fly og rullebane på Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.01.2022

Avinor søkte 4. februar i fjor om endret utslippstillatelse for lufthavnen.

Årsaken er at det ventes økt sivil trafikk og militær aktivitet i årene fremover. Dette gjør at arealet med behov for vedlikehold på vinteren fordobles.

Statsforvalteren gir nå Avinor tillatelse til å øke utslippene av kjemikalier på visse vilkår.

Avinor må blant annet ferdigstille et nytt anlegg som leder bort glykolholdig overflatevann fra flyavisningsområdet og snødeponi. Dette må være klart før avisingssesongen 2024/2025.

I tillegg må Avinor innen 1. mai 2024 utrede avskjæring og bortledning av overvann med avisingskjemikalier, som føres til Langvatnet og Kjerkvatnet.

Får bruke mer kjemikalier

Tillatelsen til mengden bruk av glykol til avising av fly økes trinnvis fra dagens ramme på 120.000 liter til 180.000 liter fra vinteren 2026/2027. Dette er basert på Avinors prognoser for flytrafikken på Evenes.

Forsvarets reetablering på Evenes øker arealet med behov for vintervedlikehold betydelig. På bakgrunn av dette får Avinor også tillatelse til å bruke større mengder kjemikalier til avising av banesystemene.

Verdifull natur

Lufthavnen er omkranset av svært verdifull natur og verneområder med vassdrag hvor det er påvist en lang rekke rødlistede arter.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til belastningen på disse vassdragene som følge av avrenning av overvann med avisingskjemikalier.

Overvåkingen så langt viser likevel at vassdragene generelt er lite påvirket av utslippene fra bruken av avisingskjemikalier.

Langvatnet ligger tett på lufthavnen i nordøst, mens Kjerkvatnet ligger på den sørlige siden.
Langvatnet ligger tett på lufthavnen i nordøst, mens Kjerkvatnet ligger på den sørlige siden. Foto: Nordlandsatlas.

Viktig for flysikkerhet og samfunnsinteresser

Det blir etter Statsforvalterens vurdering viktig å redusere usikkerheten når det gjelder fremtidig belastning, særlig for Langvatnet og Kjerkvatnet. Statsforvalteren har derfor også satt krav om økt overvåking av vassdragene, blant annet i avisingssesongen.

Bruk av avisingskjemikalier er nødvendig for å ivareta flysikkerheten. Statsforvalteren har vurdert de forurensningsmessige ulempene sammen med de viktige nasjonale samfunns- og sikkerhetsmessige interessene som er berørt, og funnet å kunne gi tillatelse med de rammer som Avinor har søkt om.

Den nye utslippstillatelsen innebærer også at Avinor får:

  • videreført tillatelsen til å kjøre bort snø som inneholder glykol, og tømme denne i sjøen.
  • tillatelse til utslipp fra pålagt testing av skumkanoner og pulveraggregater.
  • gjenbruke strøsand som erstatning for andre tilkjørte masser. 

Klagemuligheter

Avgjørelsen kan påklages til Miljødirektoratet av parter i saken eller andre med rettslig klageinteresse. Dette må gjøres innen tre uker etter at parten er informert om avgjørelsen.

Vedtaket

I medhold av ”Lov om vern mot forurensninger og om avfall” av 13. mars 1981, nr.6, §§ 11, 16 og 18 gir Statsforvalteren herved Avinor AS tillatelse til bruk av glykol til avising av fly og formiat til avising av rullebane på Harstad/Narvik lufthavn Evenes, samt tømming av glykolholdig snø i ved kai i Liavika, Ofotfjorden.

Tillatelsen gjelder under de vilkår som er gitt som vedlegg til dette brev.

Tillatelse datert 09. januar 2019 trekkes tilbake og erstattes av denne tillatelsen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.