Tilsyn med Luster kommune - kommunal beredskapsplikt

Dato:
27. november 2019 10:00 - 14:00
Sted:
Luster kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Mari Severinsen
Målgruppe:
Ordførar, rådmann, beredskapskontakt, brannsjef og sektorsjefar

Tilsynet er ein kontroll av kommunen si oppfølging av lov- og forskriftskrav knytt til samfunnstryggleik og beredskap, og vert gjennomført som systemrevisjon. Tema for tilsynet vil vere oppfølginga av pliktene i §§ 14 og 15 i sivilbeskyttelseslova og forskrift om kommunal beredskapsplikt.

Publisert 04.07.2019
Dato:
27. november 2019 10:00 - 14:00
Sted:
Luster kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen v/Mari Severinsen
Målgruppe:
Ordførar, rådmann, beredskapskontakt, brannsjef og sektorsjefar