Skjema Tema Beskrivelse
K
Kommunal garanti Kommunal styring For kommuner som skal søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Slik søknad må sendes når beløpet som kommunen skal garantere for, overstiger en bestemt grense. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.
P
Prosjektskjønn Kommunal styring Søk om midler til kommunal omstilling og fornying eller rapporter bruken av tildelte midler.