Søknad om anleggsarbeid i sjø - Statens vegvesen etablering av ny liggekai - E39 Oppedal ferjekai

Høringsfrist:
16. august 2024 23:00

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til anleggsarbeid i sjø.

Statens vegvesen skal  Statens vegvesen skal etablere liggekai ved E39 Oppedal ferjeleie. Høyringsfrist er 16. august 2024. 

Publisert 20.06.2024

For å etablere kaia må det mudrast ca. 7 700 m3 sediment over eit sjøbotn areal på ca. 1 800 m2. Muddermassane er finmasse og egnar seg ikkje som masse til bygging. I staden for å ta massen på land og flytte den til godkjent deponi søker Statens vegvesen om å forskyve massane til djupare områder utafor kaiområdet. Sjøbotn er undersøkt for innhald av tungmetall og organiske miljøgifter og det vart ikkje funne forureining i prøvane. Sjå vedlagte søknad.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida.

Merknader til søknaden kan du sende til sfvlpost@statsforvalteren.no, eller til Statsforvaltaren i Vestland, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger.

Merk saka med referansenummer 2024/9461. Frist for å gje fråsegn er 16. august 2024.

Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn

Høringsfrist:
16. august 2024 23:00