Arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

I sommerferien reiser mange til utlandet. Noen barn og unge risikerer å bli utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse. Alle som arbeider med barn og unge bør ha en særskilt oppmerksomhet på dette nå, og beredskap for å hindre slike overgrep. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.05.2022

I et brev fra Barne- og familiedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet blir alle som arbeider med barn og unge bedt om å ha ekstra beredskap før sommeren. I brevet blir det gitt råd om hva man kan gjøre dersom noen er bekymret for at overgrep kan skje i ferien. 

Statsforvalteren har videresendt brevet til grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-kontorer, barneverntjenesten, familievernet, flyktningtjenesten og voksenopplæringen. 

Meldeplikt og avvergingsplikt

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting kan true et menneskes liv eller helse. Meldeplikta og avvergingsplikta kan dermed være utløst. Om personen er under 18 år skal barneverntjenesten kontaktes. Er personen over 18 år skal politiet kontaktes. Politi og barnevern kan også kontaktes for å drøfte saker anonymt.

Barns rett til medvirkning og samtykke

Dersom barn som er 12 år eller eldre blir sendt til utlandet alene, reiser sammen med andre enn foreldrene, eller sammen med en foreldre uten foreldreansvar, er det et krav at barnet samtykker til flyttingen eller reisen, jf. barnelova §§ 40 tredje ledd og 41 femte ledd. Barnekonvensjonen art. 12 bestemmer at også yngre barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter, og at det skal legges vekt på deres mening i samsvar med alder og modenhet. 

Barnevernet sin rolle

Når barneverntjenesten får informasjon om bekymring for at et barn står i fare for å bli tatt med til utlandet og utsatt for negativ kontroll, vold eller tvang, må barneverntjenesten undersøke saken og eventuelt treffe nødvendige tiltak. På den måten kan barneverntjenesten bidra til å forebygge og forhindre at barn blir sendt til utlandet.

Elever som uteblir ved skolestart

Hvert år opplever skoler at elever ikke møter ved skolestart. Skoler, kommuner og fylkeskommuner må følge opp elever som uteblir. Se mer om dette i Utdanningsdirektorats veileder om barn som ikke møter på skolen, for skoler og skoleeiere.  

Aktuelle telefonnummer for aktører, barn og unge og deres pårørende

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.