Risiko og sårbarhet i Vestfold og Telemark

Den nye risiko- og sårbarhetsanalysen for Vestfold og Telemark viser at legemiddelmangel, pandemi og bortfall av EKOM er de hendelsene som krever størst oppmerksomhet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2019

FylkesROS VT 20 trekker også inn barn og unges perspektiv på samfunnssikkerheten.  

Fylkesmannen offentliggjør nå fylkesROS VT 20, Vestfolds og Telemarks oppdaterte analyse av risiko og sårbarhet. Dokumentet beskriver en rekke store krisehendelser som kan ramme Vestfold og Telemark, og foreslår hvordan samfunnet kan forebygge og håndtere kriser og konsekvenser av kriser.

Kan ikke rangeres
Svikt i legemiddelforsyningen, pandemi, utfall i elektroniske kommunikasjonstjenester som mobil og internett, flere pågående skogbranner, store ulykker, strømbrudd og sikkerhetspolitiske kriser er eksempler på uønskede hendelser som er omtalt i ROS-analysen. For hvert scenario er det vurdert hvor stor sannsynlighet det er for at hendelsen skal skje, og hvilke konsekvenser den kan få.

-Det er ikke mulig å rangere scenariene på en skala fra mest til minst alvorlig, eller si hva som mest sannsynlig vil skje. De medfører ulike former for risiko. Alle er alvorlige hendelser som vi ikke kan se bort fra, sier prosjektleder Truls Dix Brochmann fra Fylkesmannen.

Forberede oss best mulig
-Hendelsene som er med i analysen har skjedd andre steder, og det er ikke usannsynlig at det kan ramme oss i Vestfold og Telemark. For eksempel er det mye trafikk på veier og jernbane gjennom Vestfold, og det kan skje ulykker.

Klimaendringer gir økt fare for flom og jordskred og flere samtidige skogbranner det har vi allerede hatt mindre alvorlige eksempler på. Vår oppgave er å bygge en grunnberedskap som gjør oss i stand til å forstå og møte fremtidens utfordringer. ROS-analysen er et verktøy i dette arbeidet, sier Truls Dix Brochmann.

Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser minner om at det ikke er usannsynlig at den neste krisehendelsen vi opplever, kan være noe helt annet enn det som er beskrevet i ROS-analysen.

Viktig prosess
FylkesROS dokumenterer risiko og sårbarhet i Vestfold og Telemark og er et resultat av et tett samarbeid mellom en rekke aktører i fylket. Eiere av kritiskinfrastruktur, frivillige organisasjoner, kommuner, regional stat, Forsvaret og næringslivet har deltatt aktivt i arbeidet. 

- Vi er helt avhengige av et tett samspill med disse aktørene sier, Kaiser. Arbeidet med fylkesROS har ført til at beredskapsaktørene i fylket har fått bedre kunnskap om hverandres kompetanse, ressurser og begrensinger. Ikke minst har flere fått nye bekjentskaper - noe som gjør det forebyggende arbeidet og arbeidet med å håndtere kriser lettere.

Hva tenker de unge om risiko og sårbarhet?
I denne utgaven har vi også tatt med et kapittel som beskriver barn og unges perspektiv på risiko og sårbarhet.

-Vi syns det er interessant å høre hva den oppvoksende generasjonen mener om risiko og sårbarhet. Deres perspektiver kan utfylle det vi voksne/fageksperter kan bidra med, sier Kaiser. Vi har derfor vært i kontakt med elever fra to videregående skoler i forbindelse med arbeidet med fylkesROS. Elevene har gjennom gruppearbeid og diskusjoner delt sine perspektiver om risiko og sårbarhet, og vi har fått et innblikk i hva som opptar de, deres bekymringer og deres oppfordring til oss som statlig myndighet.

Forsiden til fylkesROS VT 20 er tegnet av Sigurd Tveit Kirkeby (10 år) fra Drangedal. Tegningen viser hvordan Sigurd opplevde skogbrannsommeren 2018, da Drangedal ble rammet av flere skogbranner. Beredskap handler også om opplevd trygghet, avslutter Kaiser.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.