Forhåndsvarsel av søknad fra Kopstad Massemottak AS om endring av tillatelsen etter forurensningsloven

Høringsfrist:
22. august 2024

Kopstad Massemottak AS søker om endring av tillatelsen til deponi for inert avfall og lett forurensede masser på Kopstad i Horten kommune. 

Publisert 05.07.2024

Kopstad Massemottak AS har i dag tillatelse til deponi for inert avfall og lett forurensede masser, begrenset til visse avfallsfraksjoner. Bedriften søker om følgende endringer i tillatelsen:  

  • Økning i tillatelsens ramme fra en samlet deponimengde på 760 000 m3 (1 500 000 tonn) til   1 600 000 m3 (2 900 000 tonn), iht. endring av reguleringsplan vedtatt av Horten kommune. Det søkes også om økt årlig fyllingsmengde fra 450 000 tonn til 500 000 tonn.  
  • Fjerning av tillatelsens krav om våtmarksfilter i renseløsningen for sigevannet på grunn av plassutfordringer og geotekniske begrensninger. 
  • Redusert prøvetakingsfrekvens for suspendert stoff i utslipp til Tangenbekken, fra ukentlige til månedlige prøvetakinger, og endret pH-krav i utslippet fra pH 6 - 8 til pH 6 - 9.   
  • Utsortering av armeringsjern fra 70 000 tonn betongmasser per år, ved tygging og magnetisering på deponiområdet, samt økt mellomlagringstid for betong fra 3 måneder til ett år.  
  • Endring av typen finansiell sikkerhet for deponiet fra kontopant til påkravsgaranti.   
  • Mottak av muddermasser fra Borg havn. 

 

Søknadsdokumentene finner du i sidemenyen til høyre. 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du sende innen 22. august 2024 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no. 

 

 

 

 

 

Høringsfrist:
22. august 2024

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding