Søknad om tillatelse til drift av snødeponi på Geitryggen i Skien kommune

Høringsfrist:
2. juli 2024

Skien kommune har søkt om tillatelse til deponering av snø på Geiteryggen.

Publisert 04.06.2024

Skien kommune søkte 10.5.2024 (ettersendte opplysninger 3.6.2024) om tillatelse til deponering av 15.000 m3 snø på Geitryggen ved Voldsvegen 200, gbnr. 215/163 i Skien.

Snødeponiet har et areal på 3000 m2, og er lokalisert i et område som tidligere har vært et masseuttak.

Smeltevannet fra snødeponiet skal innfiltreres i grunnen som er oppgitt til å bestå av løsmasser med en mektighet på ca. 50 meter over grunnvann. Det opplyses om at det ikke skal være overflateavrenning ut av deponiarealet.

Etter hver snøsesong skal synlig søppel og annet avfall ryddes, og leveres til lovlig mottak. Det skal tas prøver av grunnen etter snøsmelting og basert på analyseresultatene skal masseutskifting vurderes.

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at det ikke er registrert viktige naturtyper i det aktuelle området. Brudalsbekken er nærmeste vannforekomst med en avstand på over en kilometer i luftlinje.

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2024/5595 og sendes innen 02.07.2024 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

Høringsfrist:
2. juli 2024

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding