Høring av verneplan for to områder i Bamble og Notodden

Høringsfrist:
15. juli 2024
Storemyråsen: Gnagespor fra billa Orthotomicus longicollis (RE) nordøst i området. Foto: Rein Midteng
Storemyråsen: Gnagespor fra billa Orthotomicus longicollis (RE) nordøst i området. Foto: Rein Midteng

Statsforvalteren sender på høring forslag til opprettelse av naturreservat i Bamble og Notodden kommuner. Verneplanforslagene er et ledd i det nasjonale arbeidet med frivillig vern av skog.

Publisert 15.05.2024

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget om framtidig vern. Vi ber høringsinstansene spesielt om å komme med innspill om tekniske og fysiske inngrep som finnes i det aktuelle området. Vi ber videre om innspill til forskrift og vernekart.

Høringen omfatter følgende områder:

Navn  Kommune Areal i dekar Verneverdi
Brånås Bamble 1 834 Nasjonal (***)
Storemyråsen Notodden 1 241 Nasjonal (***)

 

Høringsfristen er 15. juli 2024.

Innspill til høringen sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, fortrinnsvis på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Brånås: Lågurteikeskog. Foto: Tor Erik Brandrud
Brånås: Lågurteikeskog. Foto: Tor Erik Brandrud