Høring av midlertidig forskrift - utvidet jakttid for grågås - deler av Vestfold og Telemark fylker - 2024 - 2027

Høringsfrist:
5. juli 2024

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark foreslår ny forskrift om utvidet jakttid for grågås fra 21. juli til 9. august for årene fram til og med 2027. Forslag til forskrift ligger ved.

Publisert 10.06.2024

Forslaget er en utvidelse av en ordning som er godt kjent. Forskriften gjelder bare for kommuner med godkjent forvaltningsplan for grågås. Årets evaluering viste at tidlig jakt har fungert godt over flere år, men uten å oppnå noen ønsket reduksjon av bestanden.

For å lette på beitepresset fra gås på dyrket mark, og redusere behovet for skadefellingstillatelser, foreslås det å åpne for jakt også mellom kl. 20:00 og 22:00. I tidligere forskrifter om utvidet jakttid på grågås har vi ikke åpnet for jakt på ettermiddag-/kveld. Dette for å skjerme allmennheten mot støy på et tidspunkt på året, og døgnet, hvor det er mange som liker å være ute. For å unngå reaksjoner på jakt (støy fra skudd) har vi tidligere vurdert det som hensiktsmessig ikke å jakte på ettermiddag- /kveldstid. Vi foreslår likevel ett kort tidsrom for jakt også på kvelden, for å redusere beiteskader, og for å unngå at kommunene får mange skadefellingssøknader. Vi oppfordrer derfor spesielt til innspill på akkurat dette i høringen

Statsforvalteren forslår at tidsrammen settes fra og med 21. juli inntil ordinær jakttid 10. august. Fem dager tidligere oppstart enn foregående år, skal også redusere behovet for tillatelse til skadefelling i disse dagene og gi en mulighet for økt uttak av gås med sikte på å redusere bestanden og omfanget av skader på avlinger.

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2024/6200 og sende innen 5. juli 2024 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
5. juli 2024

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding