Søknad om mudring (inkludert sprenging) og peling ved Frier Vest i Bamble

Høringsfrist:
20. mars 2024

Grenland Havn IKS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre (inkludert sprenge) og pele for å etablere kai med tilstrekkelig seglingsdyp ved Frier Vest i Bamble kommune.

Publisert 21.02.2024

Grenland Havn IKS søkte 07.12.2023 (søknad oppdatert 25.01.2024) om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mudre (inkludert sprenge) innenfor et areal på 2 500 m2 sjøbunn med et masseuttak på 5 300 m3 og bore inntil 60 peler ved Bukkholmen, gbnr. 7/4 i Bamble kommune.

Tiltaket er knyttet til etablering av flerbrukskai ved Frier Vest, der det pågår utfylling i sjø for landvinning med tillatelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Tiltaket vil berøre ca. 1 500 m2 utenfor arealet der de allerede har tillatelse til å fylle ut.

Formålet med mudringen og sprengingen er å øke seglingsdypet, i tillegg skal det sprenges for å etablere egnet bunnforhold der det skal peles utenfor utfyllingen. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 5-14 meter til 14 meter. Mudring er planlagt utført med langgraver fra lekter. Muddermassene skal leveres til lovlig avfallsanlegg og de ønsker å dytte utsprengt stein ut på dypere vann. Pelingen skal foregå ved boring av hule peler fra lekter og boremassen skal samles opp og leveres til lovlig avfallsanlegg. Det søkes tillatelse til å gjennomføre tiltaket når som helst på året.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved to stasjoner, som del av prøvetakingen som ble utført da de søkte om tillatelse til utfylling. Resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende inntil tilstandsklasse V («svært dårlig»), jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at det ikke er registrert naturtyper innenfor tiltaksområdet.

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2023/13047 og sende innen 20.03.2024 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Høringsfrist:
20. mars 2024

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding