Høring av verneplan for to områder i Nome

Høringsfrist:
15. januar 2024
Parti fra Linfjell med skrinn gammel furuskog med små tjern og pytter. Foto: Rune Solvang
Parti fra Linfjell med skrinn gammel furuskog med små tjern og pytter. Foto: Rune Solvang

Statsforvalteren sender på høring verneplaner med forslag til verneforskrift og vernekart for to skogområder i Nome kommune.

Publisert 15.11.2023

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark meldte oppstart på verneplanprosess for tilbudsområdene Linfjell - Sauås og Værstadfjellet i Nome kommune 29. oktober 2021. Vi sender nå ut på høring forslag til vernegrenser og forskrift for disse områdene. Høringen er ledd i det nasjonale arbeidet med frivillig vern av skog.

Bakgrunnen for forslaget er tilbud fra grunneierne i de to områdene om frivillig vern av skog. Tilbudene kom inn 24. mars 2020 gjennom AT Skog for Værstadfjellet og 12. mars og 7. september gjennom henholdsvis AT Skog og NORSKOG for Linfjell-Sauås. Det er gjort registreringer av naturverdiene i begge områder i 2019-2020 som dokumenterer verdier som kvalifiserer for vern etter naturmangfoldloven.

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget om framtidig vern. Vi ber høringsinstansene spesielt om å komme med innspill om tekniske og fysiske inngrep som finnes i det aktuelle området. Vi ber videre om innspill til forskrift og vernegrenser.

Høringen omfatter følgende områder

Navn  Kommune Areal  Verneverdi 

Linfjell og Sauås

Nome

Linfjell: 4328 daa
(5024,9 daa inkl. Sauås)

Regional - nasjonal
(** - ***)

Værstadfjellet

Nome

527 daa

Regional (**)

 

Frist for merknader til høringen er 15. januar 2024 og eventuelle merknader sendes til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, fortrinnsvis på e-post til vårt postmottak; sfvtpost@statsforvalteren.no.

Bekkekløft i Linfjelldalen. Foto: Rune Solvang
Bekkekløft i Linfjelldalen. Foto: Rune Solvang

 

Værstadfjellet: Bekkedal med blandingsskog med gran, bjørk og svartor og død ved. Foto: Rune Solvang
Værstadfjellet: Bekkedal med blandingsskog med gran, bjørk og svartor og død ved. Foto: Rune Solvang

 

Værstadfjellet: Jodkorallsopp. Få funn i Norge. Første registrert funn i Nome. Foto: Rune Solvang
Værstadfjellet: Jodkorallsopp. Få funn i Norge. Første registrert funn i Nome. Foto: Rune Solvang