Høring av verneplan for to områder i Porsgrunn

Høringsfrist:
10. desember 2023
Viersdalsvannet sett fra sørvest. Foto: Stefan Olberg
Viersdalsvannet sett fra sørvest. Foto: Stefan Olberg

Statsforvalteren sender på høring verneplaner med forslag til verneforskrift og vernekart for to skogområder i Porsgrunn kommune.

Publisert 11.10.2023

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark meldte oppstart på verneplanprosess for tilbudsområdene Hanakne og Viersdalen i Porsgrunn kommune 29. oktober 2021. Vi sender nå ut på høring forslag til vernegrenser og forskrift for disse områdene. Høringen er ledd i det nasjonale arbeidet med frivillig vern av skog.

Bakgrunnen for forslaget er tilbud fra grunneierne i de to områdene om frivillig vern av skog. Tilbudene kom inn 7. februar 2020 gjennom Norges Skogeierforbund. Det er gjort registreringer av naturverdiene i begge områder i 2020 som dokumenterer verdier som kvalifiserer for vern etter naturmangfoldloven

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av forslaget om framtidig vern. Vi ber høringsinstansene spesielt om å komme med innspill om tekniske og fysiske inngrep som finnes i det aktuelle området. Vi ber videre om innspill til forskrift og vernegrenser.

Høringen omfatter følgende områder

Navn  Kommune Areal  Verneverdi 

Hanakne

Porsgrunn

240 daa

Regional (**)

Viersdalen

Porsgrunn

1 139 daa

Nasjonal (***)

 

Frist for merknader til høringen er 10. desember 2023 og eventuelle merknader sendes til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, fortrinnsvis på e-post til vårt postmottak; sfvtpost@statsforvalteren.no.

 

Viersdalen: Gammel eik på Vaberget. Foto: Stefan Olberg
Viersdalen: Gammel eik på Vaberget. Foto: Stefan Olberg

 

Hanakne: Enkelte gamle lindetrær finnes, men middels gamle til noe unge trær dominerer i skrenten. Foto Stefan Olberg
Hanakne: Enkelte gamle lindetrær finnes, men middels gamle til noe unge trær dominerer i skrenten. Foto Stefan Olberg
Hanakne: Gammel, hul eik. Foto: Stefan Olberg
Hanakne: Gammel, hul eik. Foto: Stefan Olberg