Høring av forvaltningsplan og tilhørende besøksstrategi for Hummerbakken naturreservat

Høringsfrist:
27. november 2023
Hummerbakken naturreservat i Larvik. Foto: Birgit Brosø
Hummerbakken naturreservat i Larvik. Foto: Birgit Brosø

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kunngjør høring av forvaltningsplan og tilhørende besøksstrategi for Hummerbakken naturreservat i Larvik kommune.

Publisert 16.10.2023

Hummerbakken naturreservat

Hummerbakken naturreservat ligger på Brunlanes i Larvik kommune og ble vernet i 2006. Formålet med vernet er å bevare et våtmarksområde med sitt mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Videre er formålet å bevare et referanseområde for typisk og velutviklet strandsump og ålegrasenger, samt bevare et leveområde for dvergålegras. 

Forvaltningsplanen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er forvaltningsmyndighet for Hummerbakken naturreservat. Forvaltningsplanen for naturreservatet skal være et praktisk hjelpemiddel for å forvalte området og ivareta verneverdiene i et langtidsperspektiv. Planen belyser naturverdiene i området, trusler mot dem og tiltak som bidrar til å sikre disse verdiene. Retningslinjene skal gi brukerne av området forutsigbarhet for hva som kan forventes tillatt og ikke. Retningslinjene i forvaltningsplanen skal gi rom for bruk av området som ikke går på bekostning av verneformålet, og samtidig holde seg innenfor verneforskriftens rammer.

Oppstart av arbeidet med forvaltningsplanen ble kunngjort i Østlands-Posten 04.10.22 og varslet med brev 28.09.22, samt lagt ut på vår hjemmeside 29.09.22.

Videre saksbehandling

Etter høringen vil Statsforvalteren gå gjennom uttalelsene og gjøre endringer i planen dersom høringen gir grunnlag for det. Endelig vedtatt plan publiseres i Miljødirektoratets nettløsning «Forvaltningsplan på nett for verneområder» og vil bli sendt høringspartene sammen med en oppsummering, vurdering og oppfølging av merknadene.

Frist for innspill

Formålet med høringen er å få frem opplysninger om området og innspill til de foreslåtte tiltakene. I forvaltningsplanen er det blant annet foreslått tiltak mot bekjempelse av fremmede arter og reetablering av tidligere beitet strandeng. I besøksstrategien er det foreslått en tiltaksplan som hovedsakelig omfatter informasjonsformidling for verneområdet.

Statsforvalteren ønsker spesielt innspill til følgende:

  1. Opplysninger om naturverdier som ikke er fanget opp i planen.
  2. Opplysninger om bruk av området som ikke er beskrevet godt nok eller inneholder feil.
  3. Synspunkter på foreslåtte tiltak.

 

Dersom du har innspill forvaltningsplanen eller besøksstrategien, ber vi om å få tilsendt disse innen 27. november 2023.

Innspill kan sendes til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

Vi ber om at det refereres til saksnummer 2022/8922 og om innspillet er rettet til forvaltningsplanen eller besøksstrategien. Vi ber også om at høringsdokumentene videreformidles til andre aktuelle instanser dersom vår adresseliste ikke er utfyllende.