Søknad om mudring i Skotta båthavn i Larvik

Høringsfrist:
21. september 2023

Larvik Havn KF søker tillatelse etter forurensningsloven til å mudre i Skotta båthavn for å øke seglingsdypet.

Publisert 24.08.2023

Larvik Havn KF søkte 13.09.2022 om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mudre 500 m2 sjøbunn med et masseuttak på 500 m3 ved Skotta båthavn, gbnr. 3020/1136 i Larvik kommune.

Formålet med mudringen er å øke seilingsdyp ved moloen i båthavna. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,5-1,5 meter til 1,5-2,5 meter. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin fra land og det skal benyttes siltgardin i utløpet av havna. Massene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved tre stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende inntil tilstandsklasse IV («dårlig») jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkt tiltak ikke vil berøre registrerte naturverdier.

 

Eventuelle uttalelser til søknaden kan du merke 2022/8474 og sende innen 21.09.2023 til: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
21. september 2023

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding