Søknad om utfylling ved Risøyhavna og Risøybukta i Larvik kommune

Høringsfrist:
18. april 2023

GrunnTeknikk AS søkte 14.2.2023 på vegne av Eiendomsanering AS om tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut 4623 m3 over et areal på 3965 m2 ved Risøyhavna og Risøybukta, gbnr. 5001/495, 693, 978 i Larvik kommune.

Publisert 06.03.2023

Formålet med utfyllingen er spredningsforebygging og erosjonssikring av gammel fyllingsfront. Langs fyllingsfronten skal det legges filterlag med en mektighet på 1,3 meter og erosjonssikring med en mektighet på 1 meter, jf. vedlegg 6. Utfyllingsmassene består av rene mineralske masser fra lokale pukkverk, som er knust og sortert. Før det etableres et filterlag skal masser innenfor samme tiltaksområdet graves opp.

Under arbeidene skal det benyttes siltgardin som omslutter tiltaksområdet og det legges opp til å benytte turbiditetsmåler. Det er ønskelig med oppstart av arbeidene vinter/vår 2023 og estimert varighet er 8 til 12 uker.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter og metaller, og resultatene viser konsentrasjoner tilsvarende inntil tilstandsklasse 5 («svært dårlig») jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre bløtbunnsområde og brakkvannsdelta, samt tilgrensende ålegras. Alle med verdikategori «viktig».  Hele Agnesbukta er registeret som et viktig funksjonsområde for fugl.

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2019/7172 og sendes innen 18.04.2023 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

Høringsfrist:
18. april 2023

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding