Nilsbukjerr Avfallsanlegg – Endring av tillatelse etter forurensningsloven

Høringsfrist:
1. mars 2023

Kragerø kommune søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven ved anlegget på Nilsbukjerr Avfallsanlegg.

Publisert 17.01.2023

Kragerø kommune søker i brev datert 07.11.2022 om endring av tillatelse etter forurensningsloven ved anlegget på Nilsbukjerr Avfallsanlegg, gnr/bnr. 59/105 og 115 i Kragerø kommune.

Kragerø kommune tok over driften av avfallsanlegget på Nilsbukjerr høsten 2022. Anlegget har nå en tilatelse til mottak av ekstra avfall fra husholdninger. Kommunen ønsker nå å utvide denne tillatelsen også til å gjelde avfall fra næringsvirksomheter. Avfall vil komme fra næringsvirksomheter som f.eks. bygg- og anlegg, rivningsarbeid, tjenesteytende næring og andre spesifikke næringer, samt containere bestilte av private personer. Denne typen aktivitet har tidligere vært på anlegget.

Søknaden gjelder følgende endringer for avfallsanlegget:

  • Mellomlagring av kasserte kjøretøy, videreføring av tidligere ordning, inntil 15 stk.
  • Mellomlagring og omlastning av kildesortert avfall, inntil 500 tonn samtidig lagret
  • Kvalitetssikring og grovsortering av restavfall (blandet avfall) og ev. andre fraksjoner
  • Mottak og mellomlagring av ulike typer farlig avfall, inntil 40 tonn samtidig lagret
  • Mottak og mellomlagring av EE-avfall, inntil 15 tonn samtidig lagret

 

Fullstendig søknad er å finne på høyre side, eller den kan fås ved henvendelse til Miljøavdelingen.

 

Eventuelle uttalelser merkes med saks.nr. 2018/318 og sendes innen 01. 03.2023 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til  sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

Høringsfrist:
1. mars 2023

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding