Søknad om mudring ved Agnes Båthavn i Larvik

Høringsfrist:
30. januar 2023

Larvik Havn søker tillatelse etter forurensningsloven til å mudre ved Agnes Båthavn for å øke seglingsdypet i innsegling til båthavna.

Publisert 02.01.2023

Larvik Havn KF søkte 15.07.2022 (søknadsskjema oppdatert 09.09.2022) om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mudre 450 m2 sjøbunn med et masseuttak på 675 m3 ved Agnes Båthavn, gbnr. 4046/129 i Larvik kommune. Det søkes om å gjenta tiltaket hvert tredje år i 12 år.

Formålet med mudringen er å sikre tilstrekkelig seilingsdyp i innseilingen til felles båthavn med 110 båtplasser. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,5-1,5 meter til 1,5-2,5 meter. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin fra land. Muddermassene er planlagt levert til godkjent avfallsanlegg.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved tre stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse II («god») jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et viktig bløtbunnsområde i strandsonen (verdikode B).

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2022/6970 og sendes innen 30.01.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

 

Høringsfrist:
30. januar 2023

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding