Søknad om utfylling ved Strandholmen i Holmestrand

Høringsfrist:
28. september 2022

BNE Holmestrand Bolig AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut i sjø ved Strandholmen i Holmestrand kommune.

Publisert 31.08.2022

Tiltaket, som BNE Holmestrand Bolig AS søker om tillatelse etter forurensningsregelverket for, er å fylle ut 700 m3, hvorav ca. 100 m3 under vann, over et areal på 235 m2 sjøbunn ved Strandholmen, gbnr. 127/132 og 127/129 i Holmestrand kommune.

Formålet med utfyllingen er å etablere offentlig gang- og sykkelvei i forkant av leilighetsbygg. Utfyllingen skal bestå av siktede sprengsteinsmasser som legges kontrollert ut med gravemaskin.  

Sjøbunnen utenfor tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved fire stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende inntil tilstandsklasse III («moderat») jf. klassifiseringssystem for sediment (M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»)

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkt tiltak vil berøre et lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen (verdikode C).

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2021/13078 og sendes innen 28.09.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

 

Høringsfrist:
28. september 2022