Søknad om mudring ved Donavall i Larvik

Høringsfrist:
11. august 2022

Gunnar Levi Anvik om tillatelse til å mudre over et areal på 200 m2 med det masseuttak på 300 m3 ved Donavall i Larvik kommune.

Publisert 23.06.2022

Gunnar Levi Anvik søkte 18.02.2022 om tillatelse etter forurensingsregelverket til å mudre ved Donovall, gbnr. 4123/1 i Larvik kommune. Mudringen ønskes utført over et areal på 200 m2 med det masseuttak på 300 m3.

Eksisterende brygge er i dårlig forfatning og skal rives. Ny brygge skal flyttes 10 meter inn mot land, og på den bakgrunn søkes det om å mudre for å oppnå tilstrekkelig seilingsdyp ved ny bryggefront. Dybden på mudringsstedet ønskes økt til 1,5 meter.

Massene er estimert til å bestå av ca. 200 m3 stein og ca. 100 m3 sediment. Konsulent engasjert av tiltakshaver har befart tiltaksområdet. De opplyser om at det ikke er mulig å ta sedimentprøver uten å fjerne steinlaget som ligger over sedimentene.  

Det søkes om å gjenbruke massene på innsiden av bryggefronten ved å legge de på land for terrengheving. Det er planlagt å legge steinen nederst etterfulgt av sedimentet som skal tildekkes med jord for å så gress på området. 

Mudringen skal utføres med gravemaskin fra land med en estimert varighet på en uke, som skal utføres i perioden 15. september 2022 – 14. mai 2023.  

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ligger i umiddelbar nærhet til et bløtbunnsområde av lokal viktig verdi.

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2022/1989 og sendes innen 11.08.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no 

 

 

 

Høringsfrist:
11. august 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding