Forhåndsvarsel - Søknad om tillatelse til behandling av litium-ion høyenergibatterier på Ringdalskogen

Høringsfrist:
28. august 2022

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Vestack AS om tillatelse etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for litium-ion høyenergibatterier fra el-biler og maritime farkoster. Virksomheten er planlagt etablert på Ringdalskogen næringspark i Larvik kommune. 

Publisert 01.07.2022

I samarbeid med AS Batteriretur planlegger Vestack AS for behandling av inntil 3500 tonn litium-ion batterier pr. år, tilsvarende 10 000 batterier med en snittvekt på 350 kg, på gbnr. 240/67 i Larvik. Maksimal lagringskapasitet oppgis å være 500 tonn (1450 batterier). Hensikten med virksomheten er ifølge søknaden å gjenskape verdier fra litium-ion batterier som skal fases ut av sin opprinnelige bruk.

Velfungerende og uskadede batterier skal sorteres ut og videresendes for gjenbruk, mens skadede og dårlig fungerende batterier skal utlades og demonteres. Deler og komponenter fra demontering skal sendes videre til gjenvinning hos andre bedrifter, blant annet for produksjon av nye litium-ion batterier.

Søknaden beskriver at anlegget skal driftes uten utslipp til luft eller vann. Varmegang eller mekanisk skade på batteriene kan imidlertid utgjør en brannrisiko. Tiltak for å hindre, detektere, begrense og slukke en eventuell brann anføres derfor som viktig og er nærmere omtalt i søknaden. Det skal tilrettelegge for oppsamling av slokkevann i et eget tanksystem.

 

Søknadsdokumentene finner du i sidemenyen til høyre.

Høringsfrist er 28. august 2022.

Eventuelle merknader til søknaden kan du sende til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

 

Høringsfrist:
28. august 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding