Søknad om utfylling for Frier Vest – del II i Bamble

Høringsfrist:
3. juni 2022

Grenland Havn Eiendom søker tillatelse etter forurensningsregelverket til å fylle ut 1 250 000 msprengstein over et areal på 173 000 m2 sjøbunn mellom Asdalstrand og Asdalstangen i Bamble kommune.

Publisert 06.05.2022

Arbeidene er anslått å pågå over en periode på minimum ti år. Formålet med utfyllingen er landvinning for å utvikle industriarealer. Vanndypet i utfyllingsområdet er 0-20 m før utfylling. Det vil etableres spunt i ytterkant av utfyllingen for å sikre stabilitet og før utfylling vil det bli lagt et lag med finkornet masse. Utfylling vil gjøres fra land og med splittlekter. Massene som skal fylles ut kommer fra nærliggende landområder innenfor planområdet.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter ved 12 stasjoner, og resultatene viser konsentrasjoner inntil i tilstandsklasse IV («dårlig») jf. klassifiseringssystem for sediment
(M-608|2016 «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota»).

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak vil berøre et lokalt viktig bløtbunnsområde i strandsonen (verdikategori C).

 

Eventuelle uttalelser til søknaden merkes 2021/11190 og sendes innen 03.06.2022 til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

Høringsfrist:
3. juni 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding