Søknad om tiltak i sjø i Brevik i Porsgrunn kommune

Høringsfrist:
11. februar 2022

Porsgrunn kommune søker om tillatelse etter forurensningsregelverket til peling i sjø for å etablere nytt fergeleie i Brevik.

Publisert 14.01.2022

Hensikten med tiltaket er å etablere pelefundamentering ned til fjell for ny kai for passasjerferga mellom Brevik, Sandøya og Bjørkøya. Det omsøkte tiltaket skal gjennomføres på gbnr. 80/133, 166 og 180 i Porsgrunn kommune. Det eksisterende kaianlegget vil bli utvidet med 115 m2, og det bygges ny støttekai på 220 m2 øst i området. Tiltaksområdet i sjø har et areal på inntil 700 m2. Vanndypet i området er på 0 – 20 meter.

Sjøbunnen i og ved tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner av metaller og organiske miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse III og IV iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (M-608/2016). Det er planlagt at masser som fjernes skal leveres godkjent avfallsmottak.

I Miljødirektoratets Naturbase (kart.naturbase.no) fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre registrerte naturverdier.

 

Eventuelle innspill til søknaden merkes 2021/10046 og sendes innen 11.2.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til sfvtpost@statsforvalteren.no.

 

 

 

Høringsfrist:
11. februar 2022

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding