Arealplaner

Statsforvalteren forvalter innsigelsesretten etter plan- og bygningsloven for å ivareta nasjonale hensyn etter gravplassloven og forskriftene til denne loven. De ulike statsforvalterne innhenter faglig råd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ved oppstart og offentlig ettersyn av kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som berører gravplasser.

Gravplasser har en særegen funksjon som steder for gjennomføring av gravferd, bearbeiding av sorg og som felles minnested for samfunnet. I arealplansammenheng er det viktig at følgende hensyn blir ivaretatt:

  • Sikre at gravplassen kan forvaltes med orden og verdighet i tråd med sin egenart
  • Opprettholde buffersoner mellom gravplassen og dens naboskap
  • Skjerme gravplassen mot støy i samsvar med gjeldende retningslinjer
  • Unngå gjennomgangstrafikk på gravplassen
  • Unngå luftstrekk over gravplassen

Gravplass inngår ofte i et helhetlig, verneverdig kulturmiljø som vil være med på å sette rammer for utforming av naboskapet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.