Organisasjonskart og avdelinger

Statsforvalterens fellestjenester ledes av direktør Margot Telnes. Organisasjonen har seks avdelinger med hver sin avdelingsdirektør. 

Her kan du se organisasjonskartet og lese om hver enkelt avdelings oppgaver.

Publisert 12.12.2018, Sist endret 04.05.2021

Her er Statsforvalterens fellestjenester sitt organisasjonskart. Høyreklikk på bildet for å åpne det i større versjon.

Ved å trykke her finner du kontaktinformasjon til oss.

 

STAFs organisasjonskart med avdelinger

Avdelinger

Digitalisering

Dette er avdelingen som utvikler våre digitale tjenester. Tjenestene skal være brukervennlige, effektive og pålitelige – formålet er å gi innbyggerne et enklere møte med det offentlige.

De digitale tjenestene STAF utvikler er i hovedsak rettet mot to grupper – innbyggerne og ansatte hos Statsforvalteren. Innbyggerne bruker tjenestene til søknader og rapportering, mens Statsforvalteren bruker dem til sin saksbehandling.

Noen av løsningene våre er:

  • Søknadsskjema for separasjon og skilsmisse.
  • Rapporteringsløsning som gir oversikt over nasjonal status på koronasituasjonen i Norge.
  • Registrerings- og søknadsløsning for tros- og livssynssamfunn.

STAF deltar også i prosjekt som har fått økonomisk støtte av Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) sin Stimulab-ordning. Målet er å skape en raskere behandling av klagesaker på økonomisk sosialhjelp. Dette er en behandling som i dag gir lang ventetid for innbyggere som står i en vanskelig økonomisk situasjon, samtidig som den krever unødvendig store ressurser på manuelle saksbehandlinger.  

Infrastruktur og drift

Avdelingen jobber med informasjonssikkerhet, sammen med avdelingen Styring og utvikling (se nedenfor). Dette innebærer å forhindre dataangrep og beskytte sensitiv informasjon som embetene og STAF sitter på, slik at den ikke havner hos uvedkommende.

Infrastruktur og drift har også ansvar for å gi statsforvalterne og STAF alt av PC- og annet teknisk utstyr. Dette inkluderer PC-er, PC-utstyr, møteromsutstyr og printere. Videre gir avdelingen tjenester som gir sikker og stabil drift, som nettverk og fjernaksess/VPN.

Formålet er å gi utstyr og tjenester som effektiviserer arbeidshverdagen til ansatte, samtidig som informasjonssikkerheten styrkes. 

Dokumentforvaltning

Dokumentforvaltning drifter arkivene på vegne av embetene. Alle typer postmottak registreres i sak- og arkivsystemet av våre ansatte. Dokumentforvalterne veileder saksbehandlere og ledere og kvalitetssikrer arkivdanningen

Avdelingens største oppgave fremover er å legge til rette for mer effektiv saksbehandling og arkivering. Samtidig skal kravene fra arkiv-, offentlighets- og personopplysningsloven følges.

Det betyr at avdelingen er en pådriver for en mer brukervennlig, effektiv og digital offentlig sektor. For å utvikle nye løsninger og sikre trygg deling av data på tvers av virksomheter, samarbeider avdelingen med mange sentrale premissleverandører om bedre løsninger for digital post og utveksling av dokumenter.

STAF er med i DigDirs produktråd for meldingsutveksling. En viktig oppgave er å se statens løsninger som digital postkasse og Altinn i sammenheng med kommunale løsninger som SvarInn og SvarUt og få bedre samkjøring av disse, slik at innbyggerne får mer sømløse tjenester.

Tjenester og rådgivning

STAF gjennomfører anskaffelser for statsforvalterne. Dette gjelder alle fellesavtaler for embetene og enkeltanskaffelser over 1,2 millioner kroner (ekslusiv moms). I tillegg veileder vi i andre anskaffelser og arrangerer kurs og webinarer om temaet.

Videre har avdelingen har ansvar for veiledning på personvernsspørsmål, og har statsforvalternes og STAFs felles personvernombud. 

Tjenester og rådgivning er også STAFs egen administrasjon. Avdelingen utfører oppgaver som er nødvendig for at STAF skal fungere som en organisasjon. Dette inkluderer rekruttering, overordnet personaloppfølging, budsjett, regnskap og andre interne administrative oppgaver

Brukerservice

Brukerservice er statsforvalternes hovedkontakt med STAF. Ansatte i Statsforvalteren melder inn saker om behov for bistand. I tillegg utvikler og tilbyr avdelingen kurs og selvhjelpsartikler som skal gjøre brukere mer selvhjulpne, i tett samarbeid med andre avdelinger.

Brukerservice er en rendyrket serviceavdeling som bistår ansatte i deres arbeidshverdag.

Styring og utvikling

Styring og utvikling har et overordnet ansvar for strategiutvikling, virksomhetsstyring, internkontroll, kommunikasjon, beredskap og informasjonssikkerhet.

STAF skal ha god og risikobasert mål-, resultat- og økonomistyring. Styring og utvikling har ansvar for å tilrettelegge og koordinere virksomhetsstyring og internkontroll i STAF, og jobber nært med alle avdelinger for å komme i mål med årlige leveranser til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Videre har avdelingen ansvar for å legge til rette for god kommunikasjon og dialog med departement, statsforvalterne og internt i STAF. 

STAF skal være godt forberedt ved uforutsette hendelser. Styring og utvikling planlegger og gjennomfører av øvelser, som gjennomføres med berørte avdelinger og med statsforvalterne.

Informasjonssikkerhetsleder har organisatorisk tilhørighet i avdelingen. Informasjonssikkerhetsleder har det daglige og utøvende ansvaret for at STAFs operative og strategiske sikkerhetsmål (policy) blir ivaretatt.