Treng du råd om økonomi og gjeld?

Du bør søkje råd så tidleg som mogleg dersom du har problem med gjeld eller det er vanskeleg å betale for utgifter. I alle kommunar i Noreg skal det vere mogleg å få råd om privatøkonomi. Tenesta er gratis, og er som regel lagt til Nav-kontoret. 

Publisert 19.12.2022

Økonomisk rettleiing er del av tenesta opplysning, råd og rettleiing etter sosialtenestelova paragraf 17. Målet med sosialtenestelova er å førebyggje sosiale problem. Slike problem kan ha samanheng med utfordringar knytt til arbeid, aktivitet, helse, fritid, heimesituasjon, omsorgsoppgåver, bustad, nettverk og økonomi.

Hjelp til å disponere inntekta 

Sjølv om du alt mottek tenester frå Nav, kan du likevel ha nytte av å få økonomisk rettleiing. Kanskje har du eigentleg høg nok inntekt til å klare deg sjølv, men opplever likevel at det er vanskeleg å disponere inntekta slik at du greier deg fram til neste utbetaling? I så fall kan du truleg ha nytte av å søkje råd hjå Nav. 

Ta kontakt med det lokale Nav-kontoret om du ønskjer økonomisk rettleiing. Det er gratis, og du treng ikkje sende skriftleg søknad til Nav. Du kan melde frå om behov for rettleiing både munnleg og skriftleg i kontakten med Nav. Nav skil mellom generell rettleiing og individuell rettleiing. I nokre tilfelle kan det vere nok at du får informasjon om regelverk og tips til kva du kan gjere sjølv. Dersom du treng det, kan Nav også hjelpe til med å lage ein plan for korleis du skal klare å gjennomføre tiltaka. 

Treng du sosiale tenester frå Nav eller råd om økonomi og gjeld? Les meir på nettsida til Nav.

Statsforvaltaren si rolle i dette arbeidet er retta mot kommunane. Vi gir mellom anna opplærings- og kurstilbod til tilsette i kommunane. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.