Ny løsning for tros- og livssynssamfunn lanseres i dag

Tros- og livssynssamfunn må bruke vår nye digitale løsning når de skal kreve tilskudd. Fristen er 1. mars, og vi anbefaler at tros- og livssynssamfunn er tidlig ute med å søke rolletilgang.

Publisert 21.01.2021

Den nye digitale løsningen lanseres i dag.

Forskrifter til ny trossamfunnslov

Ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) trådte i kraft 1. januar 2021. Med hjemmel i denne er det fastsatt forskrift om registering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn og forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn. Begge forskriftene gjelder fra 1. januar 2021.

Søknad om rolletilgang til den digitale løsningen

Alle tros- og livssynssamfunn må søke om rolletilgang for å kunne bruke den nye digitale løsningen. 

Den som søker om rolletilgang på vegne av samfunnet, vil få to valg når han eller hun har logget seg inn i løsningen:

 • Velg «Søk om registrering», hvis det er et nytt tros- eller livssynssamfunn. Valget inneholder også en automatisk søknad om rolletilgang.
 • Velg «Søk om rolletilgang», dersom tros- eller livssynssamfunnet er registrert og/eller har mottatt tilskudd etter den tidligere lovgivningen. Når Statsforvalteren har godkjent søknaden om rolletilgang, vil samfunnet når som helst kunne søke om registrering etter den nye trossamfunnsloven, i løpet av den toårige overgangsperioden etter trossamfunnsloven § 23 andre ledd.

Hva skjer videre med søknaden om rolletilgang?

Søknadene om rolletilgang vil bli behandlet fortløpende av statsforvalterne. Ettersom mange samfunn vil søke samtidig, vil det kunne ta litt tid før den enkelte søknaden er behandlet. Ved å logge seg inn i løsningen får søker vite status på behandlingen av søknaden, og om den er godkjent eller avslått.

Hva skal løsningen brukes til?

Tros- og livssynssamfunnene kan i hovedsak utføre disse handlingene i løsningen:

 • Søke om rolletilgang. Når Statsforvalteren har godkjent søknaden, kan den personen som har fått rolletilgangen, godkjenne andre i tros- eller livssynssamfunnet som også behøver tilgang.
 • Søke om registrering som tros- eller livssynssamfunn.
 • Kreve tilskudd og laste opp medlemsliste. Medlemslisten må være i XLSX-format (Excel) eller i CSV-format.
 • Fylle ut årsrapporten på eget skjema.
 • Laste opp regnskap som er undertegnet av styreleder eller annen person som representerer tros- eller livssynssamfunnet utad. Regnskapet skal inneholde en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva samfunnet har brukt tilskudd til. De samfunn som mottok mer enn 300 000 kr i tilskudd i fjor, skal også laste opp en revisorberetning. Mottok samfunnet bidrag fra utlandet, kan det ha plikt til å opplyse om dette i note til regnskapet. Se mer informasjon om bidrag fra utlandet.
 • Søke om godkjenning av nye vigslere. Vigsler må på forhånd ha fylt ut og undertegnet skjemaet Erklæring fra vigsler i tros- og livssynssamfunn, som lastes opp som vedlegg til søknaden.
 • Søke om dispensasjon fra alderskravet til vigsler (alderskravet er fra 23 år til 75 år).
 • Melde om at vigsler ikke lenger skal ha vigselsrett.
 • Melde om at en person ikke lenger skal ha rolletilgang til løsningen.

Faste frister for krav om tilskudd og rapportering

1. mars er endelig frist for å kreve tilskudd og laste opp medlemsliste i den digitale løsningen.

10. april er frist for å sende inn årsrapporten og laste opp regnskap og revisorberetning i den digitale løsningen. Krav om revisorberetning gjelder kun tros- og livssynsamfunn som har mottatt mer enn 300 000 kr i tilskudd.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?