Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Oppdatert 23.06.2023

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023–2025 skal gjøre kommuner og Statsforvalteren bedre rustet til å bruke konvensjonen i sitt daglige arbeid. 

Personer med funksjonsnedsettelse utsettes oftere enn andre for brudd på menneskerettighetene. Målet til regjeringen er at alle skal være likestilt i samfunnet. Alle skal kunne delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. 

Norske kommuner er forpliktet til å følge menneskerettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg til, som CRPD. Statsforvalteren og kommunene skal jobbe aktivt for å oppnå likestilling for personer med funksjonsnedsettelse.

Kompetansen skal økes

I 2023 igangsettes et nasjonalt prosjekt som skal få Statsforvalteren og kommunene til å innarbeide CRPD i sine oppgaver. Målet er at kommunene og statsforvalterne skal få økt kompetanse om hvordan menneskerettighetene skal ivaretas for personer med funksjonsnedsettelse.

CRPD skal brukes aktivt hos statsforvalterne og i kommunene, i kommunens planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak. CRPD skal være synlig i saksbehandlingen av saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og være veiledende når vi utformer og yter tjenester til denne gruppen.

Statsforvalteren skal bistå kommunene

Statsforvaltaren skal bistå kommunene gjennom kompetansehevende tiltak og veiledning når det gjelder bruken av CRPD. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet en veileder om CRPD, som kan være til god hjelp for kommunene og vise vei når det gjelder hvordan konvensjonen skal tas i bruk. Det er også laget tegninger og filmer som kan brukes til refleksjon, disse er nyttige å bruke for å forstå og bruke CRPD i praksis.

Alle kommuner skal være med innen 2025

Bufdir har mål om at alle kommuner skal være involvert i prosjektet, gjennom opplæring fra Statsforvaltaren i løpet av prosjektperioden 2023–2025. Kommunene bestemmer selv hvordan de ønsker å organisere arbeidet i forbindelse med den nasjonale utrullingen av CRPD-prosjektet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.