Ofte stilte spørsmål

Oppdatert 05.01.2024

Separasjon

For at Statsforvalteren skal kunne behandle en søknad om separasjon må en av dere ha tilstrekkelig tilknytning til Norge. Som hovedregel må en av dere kunne dokumentere fast bosetting i landet i minst to år. I noen tilfeller kan Statsforvalteren fravike dette kravet. Statsforvalteren vil vurdere om botidskravet er oppfylt, når søknaden blir tatt til behandling.

Dere kan søke om separasjon, dersom dere er enige og undertegner søknaden eller samtykker i en digital søknad.

Dere er begge part i saken. Det betyr at dersom du søker alene må Statsforvalteren sende søknaden til din ektefelle, og be han/henne om å signere søknaden. Begge har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken. 

Saksbehandlingstid er den tiden det tar fra søknaden er mottatt til den er ferdig behandlet. Saksmengden som kommer inn til Statsforvalteren kan til en viss grad påvirke hvor raskt vi begynner på din sak. Den totale saksbehandlingstiden, dvs. fra søknaden er mottatt til den er endelig avgjort, vil variere stort.  Saksbehandlingstiden blir for eksempel lengre dersom du søker alene, dersom din ektefelle er bosatt i utlandet eller dersom en av dere klager på at Statsforvalteren har gitt bevilling.

Behandlingstiden blir kortere dersom dere søker i fellesskap. I tillegg går det raskere å behandle saken dersom dere frafaller retten til å klage på at bevillingen om separasjon blir gitt. Å frafalle retten til å klage innebærer at Statsforvalteren kan skrive ut den endelige separasjonsbevillingen til dere samme dag som bevillingen er gitt. I så fall må dere begge frafalle klageretten.

Når Statsforvalteren avgjør at dere kan separeres, gir Statsforvalteren bevilling til separasjon. Når du mottar dokumentet «Separasjonsbevilling» fra Statsforvalteren, er dette et bevis på at du og din ektefelle er separert. Separasjonsbevilling som du og din ektefelle mottar fra Statsforvalteren, gir ingen av dere rett til å inngå nytt ekteskap før ekteskapet er oppløst ved skilsmisse.

Selve bevillingen er det offisielle dokumentet som partene får fra Statsforvalteren. Den skrives kun ut på norsk. Du må selv sørge for å få oversatt bevillingen til et annet språk av en autorisert oversetter.

Separasjonen gjelder fra den dagen Statsforvalteren gir bevilling til separasjon. Dersom du eller din ektefelle klager på vedtaket om separasjon, er imidlertid ikke separasjonsbevillingen endelig før klagesaken er avgjort.

Separasjonstiden er ett år, uansett om dere begge er enige eller ikke. Separasjonstiden starter den datoen Statsforvalteren gir bevilling til separasjon. Dersom dere fortsetter eller gjenopptar samlivet etter at bevillingen er gitt, kan den miste sin rettsvirkning. Statsforvalteren vil imidlertid akseptere at det tar noe tid å finne ny bolig etter at separasjonsbevillingen er gitt, eller at dere forsøker å bo sammen igjen i en kortere periode.

Når separasjonsbevillingen sendes ut til partene, sender Statsforvalteren samtidig en melding til Skatteetaten, slik at folkeregisteret kan endre sivil status til separert. 

Dersom dere flytter sammen i separasjonstiden, skal melding om dette sendes til Skatteetaten. Meldingen om opphør av separasjonen finner du her. 

Har du sendt inn en søknad om separasjon og ønsker å trekke den, sender du en melding om dette. Benytt Sikker melding til Statsforvalteren, eller send oss et brev. Har dere sendt inn en felles søknad, må begge trekke tilbake søknaden. 

Skilsmisse etter separasjon

Dere kan søke om skilsmisse etter å ha vært separert i et år. Separasjonstiden starter den datoen Statsforvalteren gir bevilling til separasjon. Det vil si at dersom dere ble separert 24.07.2020, kan dere først søke om skilsmisse 25.07.2021.

Dere kan søke om skilsmisse i Norge innen fem år etter at dere har fått separasjonsbevilling.

Vitneerklæring må fylles ut og sendes inn sammen med skilsmissesøknaden til Statsforvalteren. Det er et eget felt i erklæringen hvor du/dere skriver datoen dere flyttet fra hverandre. I tillegg skal den signeres av to vitner som kjenner en av dere eller begge godt, og som på denne måten kan bekrefte at dere har levd atskilt fra datoen dere har skrevet inn.

Dersom søker/ektefelle har registrert feil fødselsdato på vitnet, vil ikke vitnet få logget inn. Kontroller at vitnet er lagt inn med riktig fødselsdato.

Dersom du har lagt inn feil e-postadresse på et vitne, vil ikke vitnet motta e-post fra Statsforvalteren. Dersom e-postadressen er korrekt skrevet, men vitnet likevel ikke har fått e-post fra oss, må du be vitnet om å se etter e-posten i søppelposten/spam.

Når søknaden ble sendt inn, fikk du en e-post med informasjon fra oss. I e-posten er det lenke til vitneadministrering, der du kan logge inn for å se om vitner har godkjent, eventuelt korrigere eller bytte vitner.

Du kan også gå inn her for å administrere vitner:

https://sepskil.statsforvalteren.no/

Dere er begge part i saken. Det betyr at dersom du søker alene, må Statsforvalteren sende søknaden til din ektefelle og be han/henne om å underskrive på søknaden. Begge har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken.

Saksbehandlingstid er den tiden det tar fra søknaden er mottatt til den tas til behandling. Denne tiden vil variere noe avhengig av hvor mange saker Statsforvalteren mottar til enhver tid. Den totale saksbehandlingstiden, dvs. fra søknaden er mottatt til den er endelig avgjort, vil imidlertid variere stort. Den totale saksbehandlingstiden vil bli lengre dersom du søker alene, din ektefelle er bosatt i utlandet eller en av dere klager på at Statsforvalteren har gitt bevilling.

Behandlingstiden vil bli kortere dersom dere søker i fellesskap. I tillegg går det raskere å behandle saken dersom dere frafaller retten til å klage på at bevillingen om skilsmisse blir gitt. Å frafalle retten til å klage innebærer at Statsforvalteren kan skrive ut den endelige skilsmissebevillingen til dere samme dag som bevillingen er gitt. I så fall må dere begge frafalle klageretten.

Dersom Statsforvalteren avgjør at dere kan skilles, gir Statsforvalteren partene bevilling til skilsmisse. Når du mottar dokumentet «Skilsmissebevilling» fra Statsforvalteren, er dette dokumentasjon på at du og din ektefelle er skilt.

Selve bevillingen er det offisielle dokumentet som partene får fra Statsforvalteren. Den skrives kun ut på norsk. Du må selv sørge for å få oversatt bevillingen til et annet språk av en autorisert oversetter.

Når skilsmissebevillingen sendes ut til partene, sender Statsforvalteren samtidig en melding til Skatteetaten, slik at folkeregisteret kan endre sivil status til skilt.  

Har du sendt inn en søknad om skilsmisse og ønsker å trekke den, sender du en melding om dette. Benytt Sikker melding til Statsforvalteren, eller send oss et brev. Har dere sendt inn en felles søknad, må begge trekke tilbake søknaden. 

Skilsmisse etter samlivsbrudd

For at Statsforvalteren skal kunne behandle en søknad om skilsmisse må én av dere ha tilstrekkelig tilknytning til Norge. Som hovedregel må en av dere kunne dokumentere fast bosetting i landet i minst to år. I noen tilfeller kan Statsforvalteren fravike dette kravet. Statsforvalteren vurderer om botidskravet er oppfylt når søknaden blir tatt til behandling.

Dere kan søke om skilsmisse dersom dere er enige og undertegner søknaden eller samtykker i en digital søknad.

Vitneerklæring er erklæring på at partene har bodd fra hverandre. Dere må legge ved vitneerklæringen for å kunne sende skilsmissesøknad til Statsforvalteren. Det er et eget felt i erklæringen der du/dere skriver datoen dere flyttet fra hverandre. I tillegg skal to vitner som kjenner en av dere eller begge godt, skrive under og på denne måten bekrefte at dere har levd fra hverandre sidan den datoen dere har skrive inn.

Dere er begge part i saken. Det betyr at dersom du søker alene, må Statsforvalteren sende søknaden til din ektefelle, og be han/henne om å underskrive på søknaden. Begge har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken. For at Statsforvalteren skal ha myndighet til å behandle en søknad om skilsmisse etter § 22 i ekteskapsloven er det et krav at den andre ektefellen bekrefter skriftlig at han/hun er enig i atskillelsen. I det tilfellet Statsforvalteren ikke mottar en slik bekreftelse fra den andre ektefellen, er det kun domstolen som har myndighet til å behandle saken.

Saksbehandlingstid er den tiden det tar fra søknaden er mottatt til den tas til behandling. Denne tiden vil variere noe avhengig av hvor mange saker Statsforvalteren mottar til enhver tid. Den totale saksbehandlingstiden, dvs. fra søknaden er mottatt til den er endelig avgjort, vil imidlertid variere stort. Den totale saksbehandlingstiden vil bli lengre dersom du søker alene, din ektefelle er bosatt i utlandet eller en av dere klager på at Statsforvalteren har gitt bevilling.

Behandlingstiden vil bli kortere dersom dere søker i fellesskap. I tillegg går det raskere å behandle saken dersom dere frafaller retten til å klage på at bevillingen om skilsmisse blir gitt. Å frafalle retten til å klage innebærer at Statsforvalteren kan skrive ut den endelige skilsmissebevillingen til dere samme dag som bevillingen er gitt. I så fall må dere begge frafalle klageretten.

Dersom Statsforvalteren avgjør at dere kan skilles, gir Statsforvalteren partene bevilling til skilsmisse. Når du mottar dokumentet «Skilsmissebevilling» fra Statsforvalteren, er dette et bevis på at du og din ektefelle er skilt.

Selve bevillingen er det offisielle dokumentet som partene får fra Statsforvalteren. Den skrives kun ut på norsk. Du må selv sørge for å få oversatt bevillingen til et annet språk av en autorisert oversetter.

Når skilsmissebevillingen sendes ut til partene, sender Statsforvalteren samtidig en melding til Skatteetaten, slik at folkeregisteret kan endre sivil status til skilt.

Har du sendt inn en søknad om skilsmisse og ønsker å trekke den, sender du en melding om dette. Benytt Sikker melding til Statsforvalteren, eller send oss et brev. Har dere sendt inn en felles søknad, må begge trekke tilbake søknaden. 

Annen informasjon

Statsforvalteren behandler kun søknaden om separasjon/skilsmisse. Dersom du ønsker å ta tilbake det etternavnet du hadde før ekteskapet ble inngått, må du selv kontakte Skatteetaten for å melde navneendring. Informasjon om framgangsmåten for å endre navn finner du her https://www.skatteetaten.no

Har du vært utsatt for overgrep og/eller alvorlig mishandling eller er utsatt for bigami, kan du fremme sak om skilsmisse for tingretten. Kontakt tingretten der du bor for mer informasjon om framgangsmåten. 

Et "skifte" betyr deling av det som du og din tidligere ektefelle eventuelt eide sammen, da dere var gift (for eksempel bolig, ting, penger). Statsforvalteren behandler ikke skiftesaken mellom partene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.