Kommunal styring

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


09.07.2024

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2023

Vi har nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


07.05.2024

Presentasjoner fra møter med nye og gjenvalgte kommunestyrerepresentanter

Vi har nå gjennomført sju møter på ulike steder i Østfold, Buskerud og Akershus fylker.


09.04.2024

Deler av Drammen kommunestyres vedtak er ugyldig

Kommunestyret vedtok 13. februar at kommunen skal ta imot 125 flyktninger. Vedtaket har et punkt der de ber om at de som bosettes skal være ukrainere. Vi har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven.


02.04.2024

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2023

Vi har utarbeidet et enkelt hefte med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for kommunene i vår region.


27.03.2024

Over 300 tilsyn ble gjennomført med våre kommuner og fylkeskommuner i fjor

I snitt fikk Viken kommuner opptil 5 tilsyn hver seg og Oslo kommunes bydeler mellom 4-5 tilsyn. Mens Viken fylkeskommune fikk 4 tilsyn.


25.03.2024

Utbetaling av ytterligere skjønnsmidler etter ekstremværet «Hans»

De to siste gjenstående søknadene er nå behandlet av Kommunal- og distriktsdepartementet og har fått en samlet utbetaling på 5,8 mill. kroner i kompensasjon for skader etter ekstremværet.


20.03.2024

Drammen kommunestyres flyktningevedtak oversendes Statsforvalteren for lovlighetskontroll

Kommunestyret opprettholdt sitt tidligere vedtak om bosetting av flyktninger i møte 19. mars og saken vil dermed bli oversendt oss.


29.02.2024

Vi avventer Drammen kommunestyres behandling av lovlighetsklage

Vi foretar ingen lovlighetskontroll av vedtaket om bosetting av flyktninger før kommunestyret har tatt stilling til lovlighetsklagen fra de folkevalgte 19. mars.


14.02.2024

Varsler lovlighetskontroll av Drammen kommunestyres vedtak om bosetting av flyktninger

Kommunestyret i Drammen fattet den 13. februar 2024 vedtak om at kommunen kun skal ta imot ukrainske flyktninger. Vi har i dag varslet kommunen om at vi vil foreta en lovlighetskontroll av vedtaket.


01.02.2024

Forventningsbrev til kommunene 2024

I brevet informerer vi om sentrale forventninger og oppdrag fra nasjonale myndigheter til kommunene. Brevet skal være med på å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel