Bærekraftsmålene

Oppdatert 12.03.2024

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Statsforvalteren vektlegger bærekraftig utvikling i alt vi gjør.

Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden, både rike og fattige. Målene har stor innvirkning på norsk politikk, både i kommuner, lokalsamfunn og nasjonalt. Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål lengre ned på siden.

Hva gjør Statsforvalteren?

Statsforvalteren bruker sin kunnskap om lokale og regionale forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene i tråd med regjeringens politikk. 

  • Planlegging er et verktøy for å nå bærekraftsmålene. Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet bidrar vi til at kommunal og regional planlegging sikrer en bærekraftig utvikling.
  • Arbeidet med samfunnssikkerhet er viktig for flere av bærekraftsmålene. Det gjelder blant annet bekjempelse av klimaendringer, bevaring av økosystemtjenester, bygging av robust infrastruktur og fredelige og inkluderende samfunn. 
  • Flere av bærekraftsmålene handler om klima og miljø, som er et viktig ansvarsområde for oss.
  • Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens oppdaterte jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål blir fulgt opp, og legge til rette for at reindriftsinteressene ivaretas i planprosesser og utbyggingssaker.
  • Vi følger etableringen av nye virksomheter som følge av det grønne skiftet og behovet for nye energiformer som for eksempel batterifabrikker og hydrogenfabrikker.
  • Vi samarbeider med andre aktører om strategien «Alle trenger et trygt hjem». Arbeidet bygger på bærekraftsmålene og den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk.


Publisert 03.03.2022

Vi følger opp FNs klimarapport som ble lansert mandag

Rapporten viser at klimaendringer allerede fører til ødeleggelse for mennesker og natur.