Ønsker du å bli representant for enslige mindreårige asylsøkere?

Vi har behov for repsentanter til mottak i Hol i tillegg til Oslo og nærliggende kommuner.

Publisert 19.10.2022

Det er opprettet et mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Hol. Statsforvalteren i Oslo og Viken rekrutterer derfor 5-10 representanter for enslige mindreårige asylsøkere i Hol kommune eller nærliggende kommuner.

Vi rekrutterer i tillegg til representanter og verger for enslige mindreårige som kan ta oppdrag i Oslo med nærliggende kommuner.  

Hva er en representant?

En representant skal sikre at mindreåriges rettigheter blir ivaretatt. Som representant trer du inn som en juridisk erstatter for foreldrene og treffer avgjørelser som faller inn under foreldre- og vergeansvaret.

Eksempler på oppgaver for en representant:

 • Ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og i eventuelle andre pågående saker.
 • Delta på alle samtaler den mindreårige har med utlendingsmyndighetene i anledning asylsaken. Det kan for eksempel være asylintervju.
 • Kontakt med den mindreåriges advokat.
 • Dialog med de som utøver omsorgsansvaret, og eventuell oppfølging fra andre aktører som bistandsadvokat, barnevern, politi, etc.
 • Sikre at barnets beste blir vurdert, og at barnet blir hørt og får medvirke i avgjørelser i henhold til alder og modenhet.
 • Bistå ved undersøkelser om identitet og alder.
 • Følge opp andre forhold som ligger inn under det juridiske foreldreansvaret.

Du vil ikke ha ansvaret for den mindreåriges forsørgelse og daglig omsorg. Din oppgave vil være å sikre at den mindreåriges omsorgsbehov er tilfredsstillende ivaretatt.

Hvilke kvalifikasjoner og egenskaper bør du ha?

For oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere må du være et medmenneske med tilstrekkelig kapasitet til å ivareta barnas interesser. Du kan ha andre forpliktelser på dagtid, så lenge du har fleksibilitet til å delta på asylintervju. Representant må utover asylintervjuet, besøke den mindreårige der barnet bor.

Det er ønskelig at du har erfaring og kompetanse innenfor ett eller flere områder:

 • Gode kommunikasjonsevner, erfaring med å snakke med ungdom i en vanskelig situasjon vektlegges.
 • God kunnskap om et eller flere områder i utlendingsfeltet som er relevant for representantens oppgaver for enslige mindreårige asylsøkere.
 • God kunnskap om kommunale tjenester som skole, helse eller barnevern.
 • Erfaring som flyktning.

Du kan ikke ha jobb eller annet verv som kan komme i habilitetskonflikt med vervet som representant. For eksempel kan du ikke jobbe i utlendingsforvaltningen, barneverntjenesten eller ved mottak.

Alle som skal bli representant eller verge kredittvurderes og det må levere politiattest. Du må også ha en samtale med oss. Vi vil kun be deg om dette om du er en aktuell kandidat.

Godtgjøring og utgiftsdekning

Representanter har rett på godtgjøring og utgiftsdekning. Hovedregelen er at du får fast sats for det arbeidet du utfører i løpet av oppdraget. For å få utbetalt godtgjøring og utgiftsdekning må du sende inn søknad til oss.

Opplæring og veiledning

Alle våre representanter får opplæring via et digitalt grunnkurs med varighet på 10 timer. Hvis en representant har behov for veiledning eller andre spørsmål, er vi tilgjengelig på e-post og telefon.

Behov for representanter i Oslo og tilstøtende kommuner

Når en enslig mindreårig asylsøker søker beskyttelse, blir søknaden registrert av Politiets utlendingsenhet. Politiet tilkaller representanter via en vaktliste som administreres av Statsforvalteren. Representanten velger selv når man kan stå på vaktliste. Vi ønsker nå å rekruttere representanter som kan reise til Gardemoen innen 2 timer fra politiet kontakter deg. Vi gjør oppmerksom på at registreringsstedet kan endre seg og at dette er utenfor vår kontroll.

Det er forventet at representanten besøker barna på mottak eller omsorgssenter. Mottak og omsorgssentre i vår region er hovedsakelig lokalisert i gamle Østfold fylke, men noen bor også i Ringerike. Det kan opprettes mottak og omsorgssentre andre steder i Oslo og Viken. 

Representanten skal delta på asylintervju som normalt foregår i UDIs lokaler på Helsfyr.

Informasjon om behov for representanter i Hol kommune eller nærliggende kommuner

Det er opprettet et mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i Hol kommune; Kongshaugen mottak. Hvis barnet bor på dette mottaket, må du kunne følge opp alle oppgaver til en representant. Asylintervjuet foregår som hovedregel digitalt og du som representant må kunne delta på intervju sammen med barnet fra Kongshaugen mottak.

Hva må du sende inn til oss?

Dersom du har anledning til å bidra med å ivareta enslige mindreårige barns rettigheter, og ønsker å bli fast representant må du sende oss:

 • søknad som beskriver hvorfor du ønsker å bli representant,
 • CV, eventuelle attester og annen relevant dokumentasjon,
 • du bes oppgi 2 referanser.

Du søker via Altinn ved å sende inn skjemaet «Søknad om å bli verge eller representant» med nødvendige vedlegg.

Søknader som ikke har denne informasjonen og dokumentasjonen vil ikke bli vurdert. 

Du kan lese mer om representantordningen på vår hjemmeside.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.