Vergemål

Oppdatert 08.08.2023

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer


Vi endrer våre telefontider

Fra og med 11. september endrer vi alle våre telefontider.


Nyhetsbrev for faste verger september

Kurs for verger, oppsummering fra vergeregnskapene, endring i telefontid og saksbehandlingstider er blant temaene i nyhetsbrevet.


Sommer og ferieavvikling for vergemålsavdelingen 2023

Ferieavviklingen hos oss vil påvirke saksbehandlingstid og tilgjengelighet.


Nyhetsbrev for faste verger

Endringer i vergemålsloven, vergeregnskap, telefontider i sommer er blant temaene du finner i vårens nyhetsbrev.


Flere unge er bekymret for å bli tatt ut av landet mot sin vilje

Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt.


Endring fastvergetelefonen

Vi endrer åpningstiden for fastvergetelefonen.


Enslige mindreårige fra Ukraina får forlenget kollektiv beskyttelse

Den kollektive beskyttelsen for enslige mindreårige fra Ukraina blir forlenget.


Nye artikler om negativ sosialkontroll og menneskehandel i representantoppdrag

Som representant for enslig mindreårige kan du komme opp i situsjoner knyttet til negativ sosialkontroll og menneskehandel.


Verge for enslig mindreårige ved søknader om familiegjenforening?

Vi har laget et skriv med informasjon om hvilke oppgaver du har som verge når foreldre eller søsken søker om familiegjenforening.


Endring i bruk av MinID

MinID er modernisert og det påvirker hvordan du kan bruke løsningen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Film om hva det betyr å ha verge

Sikker melding til Statsforvalteren om vergemål

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn vi trenger.