Vergemål

Oppdatert 11.01.2024

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer


Nyhetsbrev for faste verger februar

Nye skjema i altinn, vergeregnskap for 2023 og taushetsplikt er noe av det du finner i dette nyhetsbrevet.


Nye skjema for vergemål i Altinn

Nye skjemaer er tilgjengelig i altinn og erstatter de gamle, som var utdaterte og inneholdt en del feil.


Kommunenes ansvar: Endringer i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer ledere og ansatte i kommunene til webinar med informasjon om endringer i velferdslovgivningen som gjelder samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator – og kommunenes ansvar for oppfølging av lovendringene


Vi ber kommunene om å sende oss plan for forebygging på oppvekstområdet

Barnevernsreformen ble iverksatt 1. januar 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats skal styrkes.


Webinar om fremtidsfullmakt

Har du spørsmål knyttet til fremtidsfullmakt. Da finner du kanskje svaret i vårt nye webinar hvor vi går igjennom ordningen steg for steg.


Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Fra 01.08.2022 er velferdstjenestelovgivningens bestemmelser knyttet til samarbeid og samordning forsterket.

 


Vi endrer våre telefontider

Fra og med 11. september endrer vi alle våre telefontider.


Nyhetsbrev for faste verger september

Kurs for verger, oppsummering fra vergeregnskapene, endring i telefontid og saksbehandlingstider er blant temaene i nyhetsbrevet.


Sommer og ferieavvikling for vergemålsavdelingen 2023

Ferieavviklingen hos oss vil påvirke saksbehandlingstid og tilgjengelighet.


Nyhetsbrev for faste verger

Endringer i vergemålsloven, vergeregnskap, telefontider i sommer er blant temaene du finner i vårens nyhetsbrev.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Film om hva det betyr å ha verge

Sikker melding til Statsforvalteren om vergemål

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn vi trenger.