Utlysning av midler til kompetanseutvikling i voksenopplæringen

Søknadsfrist:
2. mai 2024 23:59
Målgruppe:
Lærere og ledere i voksenopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen
Rapporteringsfrist:
1. september 2025 23:59

Fylkeskommuner og nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner) i voksenopplæringen kan melde behov om tilskuddsmidler for etterutdanning for lærere og ledere i VO. Fristen for å sende inn behovsmelding er 2. mai 2024.

Publisert 11.03.2024

Tilskudd til kompetanseheving i voksenopplæringen

Statsforvalterne forvalter årlig et tilskudd til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen. Midler for 2024 er ennå ikke fastlagt, men vi forventer at det vil være på samme nivå som i fjor, da vi hadde kr 2,8 millioner til rådighet. Midlene som Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) stiller til disposisjon, skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i voksenopplæringen. Med voksenopplæring omfattes opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne (inkludert FVO/FOV) og videregående opplæring for voksne (inkludert VOV).

Prosess for å melde behov og tildeling av midler 2024

Det er samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen (SAF VO) som behandler og prioriterer behovsmeldingene. I samarbeidsforum sitter representanter fra ulike voksenopplæringsnettverk, UH-sektor og organisasjonene. HK-dir og samarbeidsforum legger føringene for fordelingen av midlene.

Disse kan melde behov for årets midler:

 • Nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner)
 • Fylkeskommuner kan melde enkeltvis

Det skal benyttes et eget behovsmeldingsskjema for å melde behov for tilskuddsmidlene. Skjemaet sendes fra Statsforvalteren til nettverkene i voksenopplæringen i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Ferdig utfylt behovsmelding skal sendes til vårt postmottak sfovpost@statsforvalteren.no merket 2024/3768.

Frist for å melde behov er 2. mai 2024. Statsforvalteren forventer å utbetale tilskuddsmidlene i juni 2024.

Føringer og prioriteringer for årets tildeling

Tilskuddsmidlene skal benyttes til kompetansehevingstiltak som tar utgangspunkt i lokale behov knyttet til faglig og pedagogisk utvikling av opplæringen etter de aktuelle læreplanene, i henholdsvis Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og/eller modulstrukturerte læreplaner eller en kombinasjon av disse.

Foreløpige føringer fra HK-dir for tilskuddsmidlene for 2024:

 • Kompetanseheving for ledere i skolebasert utviklingsarbeid
 • Lokalt læreplanarbeid knyttet til innføring av modulstrukturert opplæring
  • Arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer fleksibelt, effektivt og individuelt tilpasset opplæringstilbud i tråd med intensjonene i læreplanene
   • Parallell og integrert opplæring i fag og språk, og språkopplæring knyttet til en yrkeskontekst
  • Vurdering for læring i et modulstrukturert opplæringsløp
  • Realkompetansevurdering
 • Lokalt læreplanarbeid knyttet til læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven/introduksjonsloven
 • Kompetanseutvikling for å sikre et godt læringsmiljø, slik som forebygging av mobbing og trakassering, inkludert utslag av negativ sosial kontroll

Samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Oslo og Viken (SAF VO) har besluttet at meldinger med følgende temaer vil bli prioritert for 2024:

 • Læreplanarbeid og reformarbeid
  • Regelverksarbeid
  • Ny opplæringslov og tolkningsarbeid
  • Kompetanse til å gi opplæring i språk og fag samtidig
 • Fullføringsreformen/ FOV/ VOV/ Kombinasjonsforsøket/ Integreringsloven
 • Realkompetansevurdering i nye læreplaner (kartlegging og vurdering)

Etablere samarbeid/partnerskap med universitet/høgskole

Det er ønskelig at voksenopplæringen og universitet- og høgskolesektor (UH) inngår samarbeid/partnerskap om etterutdanning i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Oversikt over kontaktpersoner hos UH for å undersøke muligheter til samarbeid/partnerskap, finner du under fanen «Dokumenter».

Dersom det inngås partnerskap med en UH-institusjon, og deler av midlene det meldes behov om, skal gå til UH, kan Statsforvalteren utbetale disse midlene direkte til UH.

Eventuelle spørsmål om tilskuddsmidlene kan rettes mot kontaktpersonene hos Statsforvalteren under fanen «Kontaktpersoner».

Søknadsfrist:
2. mai 2024 23:59
Målgruppe:
Lærere og ledere i voksenopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen
Rapporteringsfrist:
1. september 2025 23:59