Overgangsordning- Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
1. februar 2024 23.59
Målgruppe:
personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024 23.59

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd til stillinger etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021- 2024). Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Publisert 12.10.2023

MERK: Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets godkjenning av statsbudsjettet. 

Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning

Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad og/eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskudd.

Bakgrunn

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid var tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Med forbehold om Stortingets vedtak er 2024 siste år med overgangstilskudd.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, for å sikre et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Ordningen er spisset mot en ønsket utvikling med styrking av varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av prosjektbaserte tiltak. Ordningen skal gi støtte til kommunenes videre arbeid med å opprettholde og videreutvikle tilbudet etter opptrappingsplanen for rusfeltet.

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Søknadsfrist:
1. februar 2024 23.59
Målgruppe:
personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommune
Rapporteringsfrist:
1. februar 2024 23.59