Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Søknadsfrist:
2. juni 2023 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Rapporteringsfrist:
22. januar 2024 23:00
Svømmeundervisning
Svømming. Foto: Jarle Løv-Kjeldås / JLK Foto.

Kommuner i Viken og bydeler i Oslo kan søke om tilskudd til tiltak som bedrer svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Publisert 27.02.2023

Tilskuddet skal motivere kommuner i Viken og bydeler i Oslo til å gjøre en ekstra innsats for å øke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. På grunn av manglende svømmeferdigheter er denne gruppen barn og unge overrepresentert i ulykker knyttet til aktiviteter i og ved vann.

Formål med tilskudd

Målet med tilskuddet er å styrke svømmeferdighetene til nyankomne minoritetsspråklige elever, og slik redusere risikoen for ulykker ved aktiviteter i og ved vann.

I skolens læreplaner er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Tilskuddet bidrar derfor også til å bedre elevenes mulighet til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Jenter og gutter skal få et likeverdig tilbud.

Hvis kommunen/bydelen har andre elever som ikke kan svømme, eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen, men de inngår ikke i tildeling av midler per elev.

Tildelingskriterier

Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres.
Svømmeopplæringen kan gis i løpet av eller etter skoletid. I begge tilfeller må opplæringen som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven når det gjelder svømmeopplæringens organisering, innhold og forsvarlighet.

Elevens sikkerhet under opplæring i, ved og på vann og bading i grunnskolen må innfri forsvarlighetskravene i § 12-1 a) og b) i forskrift til opplæringsloven. Det er kommunen som skoleeier som har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10.

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Jenter og gutter skal få et likeverdig tilbud.
  • Det er mulig å søke om inntil kr 1750 per elev i 2023. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring.
  • Kommunene/bydelene må dekke øvrige kostnader selv.
  • Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
  • Svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Flere kommuner/bydeler kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.
  • Søknader som beskriver samarbeid mellom kommune/bydel og frivillige organisasjoner, prioriteres.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 2. juni 2023.

Du finner søknadskjemaet til høyre under fanen "Dokumenter".

Aktuelle ressurser

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) ved Høgskulen på Vestlandet har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utviklet nettsiden "Svømmedyktig". Nettsidens målgruppe er de som underviser i svømming, selvberging og livredning i grunnskolen, eller har ansvar for å tilrettelegge for tilstrekkelig og forsvarlig opplæring. Nettsiden finner du her.

Søknadsfrist:
2. juni 2023 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Viken og bydeler i Oslo
Rapporteringsfrist:
22. januar 2024 23:00