Krigen i Ukraina

Omrisset av Ukraina i samme farger som Ukrainas flagg
Ukraina Foto: pixabay.com.

Mange har spørsmål om krigen i Ukraina og hvordan den påvirker oss. Her har vi samlet noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon.

I menyen til høyre finner du aktuelle lenker og vedlegg. Du finner også lenke til en side der vi legger ut svar på spørsmål fra kommunene.

Ikke endret trusselvurdering

Det grunnleggende budskapet fra regjeringen er at det ikke er noen endret trusselvurdering mot Norge. Befolkningen kan leve som normalt.

Regjeringen har en samleside for budskap, spørsmål og svar ved angrepet på Ukraina.

Regjeringen.no

Flyktninger fra Ukraina - mottak og registrering

Politiets Utlendingsenhet, PU, har ansvar for mottak av flyktninger som kommer inn til Norge. Les mer om dette på Politiet.no

Flyktninger fra Ukraina - hvem har ansvaret

En oversikt over hvem som har ansvaret for flyktninger og hva slags ansvar Statsforvalteren har finner du på våre nettsider. Her finner du også oppdaterte nyheter om flyktninger og asyslsøkere. Se også "lenkeknappen" i høyre marg på denne siden. 

Flyktningers rett på sosialhjelp

Ukrainske borgere som søker beskyttelse i Norge, har rett til å få hjelpebehovet sitt vurdert etter sosialtjenesteloven. NAV-kontoret bør hjelpe og veilede ukrainske flyktninger om registrering hos politiet. NAV-kontoret må videre avklare hvilke muligheter personen har til statlig innkvartering eller alternativ mottaksplass i kommunen.

Les mer om dette på NAV sine nettsider.

Flyktninger i arbeidslivet

Arbeidstilsynet har laget en nettside på Ukrainsk rettet mot utenlandske arbeidstakere om rettigheter og plikter i arbeidslivet

Denne finnes også i norsk versjon

Enslige mindreårige flyktninger

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en informasjonsside i forbindelse med enslige mindreårige flyktninger. Informasjon om fosterhjem, adopsjon og hvordan snakke med barn om krigen ligger på Bufdir sine nettsider

Samleside for flyktninger - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IMDi har ansvar for å ivareta arbeidet med bosetting av flyktninger. Her finner du informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina.

Økt oppmerksomhet om menneskehandel

Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber kommunene ha økt oppmerksomhet om om at mennesker i en sårbar situasjon står i fare for å bli utsatt for menneskehandel, utnytting og overgrep. Les brevet

Helserettigheter og helsetilbud for flyktninger og asylsøkere

Helsedirektoratet har opprettet en nettside om krisen i Ukraina

Godkjenning av ukrainsk utdanning og kvalifikasjoner

NOKUT har mye erfaring med å vurdere ukrainsk utdanning og kompetanse, men langt fra alle trenger å få utdanningen sin godkjent for å kunne jobbe. De skriver mere om dette på sine nettsider

Utdanningsrettede program og tiltak for ungdom

Viken fylkeskommune har laget en side for spørsmål og svar angående ukrainske ungdommer og opplæring. Les mer på Viken sine nettsider.

Smittevernsplan for ankomstsentre

Folkehelseinstituttet har publisert en oppdatert smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger.

Enklere byggesaksprosesser for å sikre godt og forsvarlig mottak av flyktninger

Som følge av invasjonen av Ukraina, må Norge være forberedt på massetilstrømning av ukrainere som søker beskyttelse. Det er viktig med raske og effektive prosesser for å sikre at vi har tilstrekkelig mottakskapasitet og boliger. Regjeringen har samlet relevante regelverk, tolkninger og spørsmål på sine nettsider.

For deg som jobber i skole og barnehage

Utdanningsdirektoratet har laget en samleside om hvordan norske skoler og barnehager kan ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina.

Det er stor sannsynlighet for at det nå vil komme mange flyktninger fra Ukraina til Norge. Utdanningsdirektoratet har derfor laget en samleside med relevant informasjon om hvordan barnehager og skoler kan ta i mot flyktninger på en best mulig måte, og hvordan snakke med barn og unge om krig og frykt. Les mere på Utdanningsdirektoratet.no

Utdanningsdirektoratet gir også råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om vanskelige hendelser

Representantsordning

Statsforvalteren er ansvarlig for å oppnevne representanter for mindreårige som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Er du representant eller har behov for en finnes det mer på våre vergemålssider.

Kjæledyr fra Ukraina

Mange kommuner bosetter i disse dager flyktninger fra Ukraina. Mattilsynet skal registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette må gjøres for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands.

Dersom kjæledyrene ikke har blitt kontrollert ved grensepassering, er det utrolig viktig at kommunene, medhjelpere eller eierne av kjæledyret umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, når flyktningene ankommer kommunen de skal oppholde seg i.
Se mer informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina (norsk, engelsk og ukrainsk) 

Atomsikkerhet og jod-tabletter

Hva betyr det for oss at det er fire atomkraftverk i et krigsrammet Ukraina? Og bør alle skaffe jodtabletter? 

Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) som både følger situasjonen og som fortløpende vurderer ulike scenarier for hva som kan skje dersom et av Ukrainas atomanlegg skulle bli utsatt for en hendelse.

En fortløpende vurdering kan du lese på DSAs side om Ukraina.

Regionalt kriseutvalg

Atomberedskap er organisert med et nasjonalt kriseutvalg, KU. Statsforvalterne i landet er dette utvalgets regionale ledd (Atomberedskapsutvalget, ABU). Alle statsforvalterne følger situasjonen i Ukraina nøye. Skulle det bli behov for det, vil det nasjonale kriseutvalget sørge for at nødvendige tiltak for befolkningen blir iverksatt.

– Statsforvalteren vil da følge opp de nasjonale tiltakene regionalt og lokalt, sier fylkesberedskapssjef i Oslo og Viken, Marit Strengen.

– Ifølge Direktoratet for strålevern og atomberedskap, DSA, vil det mest sannsynlig ikke bli behov for jod-tabletter for hendelser som oppstår i Ukraina. Det er likevel viktig, som en del av den ordinære beredskapen i landet og egenberedskapen i befolkningen, å ha jod-tabletter tilgjengelig for distribusjon til målgruppene i befolkningen, det vil si personer i alderen 0-18 år, samt gravide og ammende, forklarer fylkesberedskapssjefen.

Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse

Mange er opptatt av om en atomhendelse vil kunne påvirke drikkevannskvaliteten og om eget vannverk har gode nok beredskapsplaner. På Norsk Vanns nettside ligger det en artikkel om dette.