Nytt sykehus på Brakerøya i Buskerud

Statens vegvesen, Kystverket og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark. Innsigelsene er hovedsak knyttet til støy og for trafikkforhold.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2019

Drammen og Lier kommune har lagt forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark ut til offentlig ettersyn. Planforslaget har til hensikt å legge til rette for utbygging av nytt sykehus i Drammen, med tilhørende infrastruktur og parkeringsanlegg. Det skal også tilrettelegges for helsehus/legevakt og knutepunktutvikling med bymessig, flerfunksjonell næringsbebyggelse ved Brakerøya stasjon.

Det er reist tre innsigelser fra statlige myndigheter. Kystverket og Fylkesmannen har innsigelser knyttet til manglende redegjørelse og ivaretagelse av støyhensyn. Statens vegvesen har flere innsigelser blant annet knyttet til usikre forutsetninger i trafikkanalysene. Det forutsettes at Drammen kommune og Lier kommune følger opp innsigelsene og samarbeider med Statens Vegvesen, Kystverket og Fylkesmannen for å finne løsninger.

Fylkesmannen og Statens vegvesen har innsigelser som er motstridende. Fylkesmannen forutsetter at Helseparken oppføres før sykehuset for å skjerme sykehuset for støy fra veg. Statens vegvesen forutsetter at Sykehuset oppføres først, og at Helseparken og andre utviklingsområder må avventes. Dette for å se virkningen av nytt sykehus på trafikksituasjonen før videre utbygging etter planen. Fylkesmannen har i samordningbrevet vektlagt at de motstridende innsigelsene kan være løsbare med andre løsninger for trafikk- og støyproblemene, uten fremsettelse av foreslåtte rekkefølgekrav. Fylkesmannen ber om at kommunene ser på løsninger for de motstridende innsigelsene i sammenheng og samarbeider med Statens vegvesen og Fylkesmannen.

Fylkesmannens samordningsbrev og uttalelsene fra Statens vegvesen, Kystverket og Fylkesmannen finner under dokumenter i høyremenyen.