Våtmarksområder skal vurderes for vern

Utsnitt fra Høymyrsenga, Flesberg.

Flere vann og våtmarksområder i Kongsberg, Flesberg og Rollag vurderes nå for vern. Vi melder oppstart av verneplanarbeidet og vi ønsker dine innspill. Frist for å sende oss innspill er 10. juli 2023

Publisert 25.05.2023

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte prosessen med å opprette nye verneområder. Oppdraget er forankret i Stortingsmelding 14 (2015-16) Natur for livet og skal supplere det eksisterende vernet i Norge med verdifull natur som er dårlig representert. Vi starter nå dette arbeidet i Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner.

Tap av natur og naturmangfold er en av de største truslene verden står overfor i dag. Områdevern etter naturmangfoldloven er et langsiktig virkemiddel som kan bidra til å sikre viktige områder for naturmangfoldet i Norge.  Denne planen omfatter mindre vann og våtmarksområder i og nært vassdrag, som for eksempel kalksjøer, kroksjøer, flomdammer og evjer, mudderbanker og rike kantsoner. Dette er naturtyper som er lite og mangelfullt representert i det eksisterende vernet i Norge generelt og i vår region spesielt.

Denne verneprosessen skal supplere det eksisterende vernet i Norge med verdifull natur som er dårlig representert. Norge har forpliktet seg til å ta vare på et representativt utvalg av alle naturtyper og sikre leveområder for planter, dyr og insekter. Det er særlig natur som er truet av utbygging eller endret bruk, og som er tilholdssted for sjeldne eller truede arter eller viktige oppholdsområder for større bestander, som vi ønsker å sikre gjennom nytt vern..

Områdene som er valgt ut vil bli naturfaglig kartlagt i løpet av sommeren 2023. Når resultatene fra kartleggingen foreligger, vil vi vurdere hvilke av områdene som skal gå videre i verneplan.

Informasjon er sendt til grunneiere og andre høringsparter. Alle som ønsker, kan komme med innspill til denne oppstartsmeldingen innen 10. juli 2023.