Tilrår vern av fem nye og utvidelse av to naturreservater i Viken

Vi har sendt en ny tilråding om vern av skog til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter fem nye naturreservater og utvidelser av to reservater i kommunene Indre Østfold, Drammen, Nesbyen, Aurskog-Høland og Lier. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2021

Til sammen foreslås det 17 275 dekar nytt vern. De nye områdene som foreslås vernet er:

 • Lekumelva, Indre Østfold kommune, ca. 42 daa. Eid av én privat grunneier
 • Austadmarka, Drammen kommune, ca. 1585 daa. Eid av tre private grunneiere.
 • Leitjernsfjellet (tidligere Skaråsen/Leitjernhøgda), Drammen kommune, ca. 2245 da.Kommunalt eid og fem private grunneiere.
 • Beia, Nesbyen kommune, 7782 daa. Eid av 32 private grunneiere og
  Opplysningsvesenets fond.
 • Rudsbekken, Nesbyen kommune, 505 daa. Eid av én privat grunneier.

Områdene som foreslås utvidet er:

 • Vestre Risenhøgda og Fuglemosen naturreservat, Aurskog-Høland kommune,
  utvidelse på ca. 4291 daa. Eid av fem private grunneiere.
 • Tverrbergkastet naturreservat, Lier kommune. Utvidelse på ca. 45 daa. Eid av én privat grunneier.

Områdene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern. Basert på naturfaglige registreringer, tilgjengelig kunnskap og befaringer vurderes områdene å kvalifisere for vern som naturreservat etter naturmangfoldloven. 

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Beskrivelse av hjemmelsgrunnlag, saksbehandling, områdene og omtale og vurdering av innspill går frem av tilrådningen som kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Høringsinnspill, kart og forskrifter kan også lastes ned samme sted.